BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DICIADAIN
29 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Strì gu Sìth : 1939 - 1945

BBC Homepage
Alba

Cuspairean

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
An darna cogadh
Aig an Dachaigh

Duanag nan Rations - Ciorstaidh NicAoidh, beagan rannan air aithris le Dòmhnall Camshron

O rò illinn ò gur mis' a tha gun sunnd
O rò illinn ò gur mis' a tha gun sunnd
O rò illinn ò gur mis' a tha gun sunnd
'S nach eil an cùrs a ghabh iad
Leis na Rations a' tighinn rium.

Thug mi chàrd dhan Mhuileach,
'S mi bha gus bhith air mo dhòigh
On bha mi nam "Chustomer"
O linn a'chiad Rìgh Deòrs,
Chan fhaiceadh e aon dìth orm
Cho fad 's bhiodh nì na Stòr,
Gheibhinn pailteas "tea" bhuaith'
Agus càise 's ìm is feòil.

Choinnich mi mar chleachd mi e
An àit'a dhol dhan bhùth,
Ged bha càch a'cantainn rium
Nach faighinn dad co-dhiù,
Dh'iarr mi cairteal "tea" air
Cha b' e chleachd mi fhìn ach punnd,
Sheall e orm le mì-chiatadh
Is shìn e làmh dhan chùl.

Fhuair mi "thea" na dh'iarr mi
Agus seo a bhriathran beòil.
"Nì e cola-deug dhut
'S ged nach dèan, chan fhaigh thu 'n còrr."
Cha b'fhiach leam càise iarraidh air
Ged gheibhinn e le deòin
Bha cùram orm nach fhaicinn e
'N àm breith air às a dhòrn.

Ach b' ann bha sgeul na tubaist
Nuair a thàinig e Dimàirt,
'S gun bheag no mhòr a labhairt rium
B' ann shìn e dhomh mo "chàrd"
Thuirt e "Faigh fear eile
Bheir nas pailte dhut a làmh,
Chan fhaic thu mi gu sìorraidh
Gus an crìochnaichear am blàr."

Cha b’e sin àm furasta
Mo “coupons” chur air dòigh,
A h-uile fear gun tugainn iad
Ag ràdh “Cha ghabh mi’n còrr,
Tha mi air nas urrainn mi
A tharraing à Tìr-mòr
‘S chan eil “morsel” dhuts’ ann
O nach tug thu tràth do bhòt.

Ràinig mi Diciadain
Far an robh Seumas Sheonaidh Bhàin,
Coltas marsant’ fialaidh air
‘S ann bheirinn dha mo chàrd
Thuirt e “Chan eil sìon agam
A dh’òrdaich Dia nan Gràs
Ach lux is beagan siabainn
Anart sìolaidh, ‘s leth chlach ghràin.

Nan d’thug thu chàrd o thoiseach dhomh
Gu faighinn dhut gu leòr
A chumadh ann an coltas thu
A dh’aindeoin gainn’ a’Stòir,
Tha mi ‘n-diugh air Gèirinnis
A lìonadh leis gach seòrs,
‘S gu bheil rian nan Rations
Air mo chiall a chur an ceò.

 


Toiseach a' Chogaidh
Anns an Roinn Eorpa
An Cogadh aig Muir
Prìosanaich
Aig an Dachaigh
Saoghal ri Stri
Àite nam Boireannach
D-Day
An Nàmhaid
Deireadh A' Chogaidh


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy