DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage
Scotland
Alba
Radio nan
Gaidheal
»

Rapal
An DJ
Clàran-ciùil
Seisean
Tbh

 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Rapal - Farpais òrain ùr Ghàidhlig 2010!

An robh thu a-riamh ag iarraidh òran ùr Gàidhlig a sgrìobhadh ann an stoidhle ùr? Bheil thu a' sgrìobhadh mar-thà? Ann an còmhlan ? A' seinn leat fhèin?

A' feitheamh airson an t-àm cheart feuchainn air son a' chiad uair?

Ma se 's gur e 'Bha' no 'Tha' do fhreagairt ri gin dhiubh seo, seo agad fìor dheagh chothrom! An ceathramh farpais òrain ùr Ghàidhlig aig Rapal !

Tha an sgioba - mar is àbhaist - a' lorg òrain Ghàidhlig ùr a dhearbhas nach eil criochan idir ann a thaobh ceòl ùr sa Ghàidhlig. Stoidhlichean adhartach, eadar-dhealaichte!

Tha e air a bhith fìor shoirbheachail thar na 3 bliadhna a tha an fharpais air a bhith air a chumail! Se iomairt air leth a th' ann agus tha na h-òrain a bhuannaich bho na Picturebooks (2007), Na Gathan (2008), agus Niteworks (2009) air farsaingeachd stoidhlichean ciùil a thaisbeanadh. Folk pop sa Ghàidhlig, ròc indie, agus ceòl danns air leth sa Ghàidhlig! Tha an sgioba a-nise air bhioran gus am faic iad cò a leanas iad, agus gu dearbha dè na stoidhlichean sgoinneil ùr a nochdas!

Anns na trì farpaisean chun an seo tha seinneadairean agus còmhlain a tha stèidhte mar tha air feuchainn air an fharpais, ach cuideachd tha daoine a tha direach air ùr thòiseachadh air sgrìobhadh sa Ghàidhlig air feuchainn air, agus tha sin fìor chudthromach do sgioba Rapal. Se farpais airson a h-uile duine a th'ann. 'S ann mu dhaoine - gu sònraichte òigridh na Gàidhlig - a mhisneachadh gus òrain ùr Ghàidhlig a sgriobhadh ann an nòsan ùra a tha an fharpais seo! Gus ruideigin gu tur ùr a chruthchadh!

Niteworks

Cò ma tha a bhuannaicheas Farpais òrain ùr Ghàidhlig Rapal 2010!? Dh'fhaoidte gur e thu fhèin / sibh fhèin a bhios ann?

Thèid an t-òran as fheàrr a thaghadh le sgioba Rapal le taic bho Chalum Dòmhnallach bho Runrig.

'S abair duaisean! A-rithist tha stiùidio beag so-ghiùlain ri bhuannachadh, agus a bharrachd air an sin gheibh an neach a tha soirbheachail cothrom bhidio a chlàradh le sgioba Rapal a thèid a shealltainn anns an ath shreath de Rapal tbh !

Feumaidh na h-òrain a bhith air an clàradh gu h-iomlan - le faclan sgrìobhte agus ceòl - air CD, no mp3 no teip.

Siuthad ma-thà, dall air! Bu mhath le sgioba Rapal cluintinn bhuat cho luath 's a ghabhas.

Tha agad a-nis gu Dihaoine 12 A' Ghearrain 2010, na h-òrain fhaighinn thuca Thoir sùil air na na riaghailtean agus stiùireadh.

Leig fios air:

rapal@bbc.co.uk

no sgrìobh aig:

Rapal
BBC Radio nan Gàidheal
52 Sràid na h-Eaglaise
Steòrnabhagh
Leòdhas
HS1 2LS

Son barrachd fiosrachaidh, no ma tha ceistean sam bith agad cuir fòn thuca air

01851 70 5000

 About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy