BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

Cuairtean


BBC Homepage
Scotland

Alba
Radio nan Gaidheal
Cuairtean

Dachaigh
Inbhir Nis
Loch Aillse
Bàideanach & Srath Spè
Loch Abar


Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
An Leth Allt
Srath Mhathaisidh

Lachlan Mac a' Phearsain (1723 - 1795)

A' coimhead dhan ear-thuath le taigh Srath Mhathaisidh ri fhaicinn a-measg nan craobhan.Rugadh Lachlan Mac a' Phearsain, Fear Srath Mhathaisidh, sa bhliadhna 1723. Chuir e seachad ùine san arm agus as dèidh dha tilleadh dhachaigh fhuair e cosnadh na fhear-taca ann an sgìre Lagain. B' e neach-ciùil fior mhath a bh'ann agus le chàirdeas do Shileas na Ceapaich 's beag an t-iongnadh gur e bàrd comasach a bh' ann cuideachd. Thug e taic cuideachd do Sheumas Mac a' Phearsain le obair air bàrdachd Oiseanach.

Tha cuid de dhàin Lachlainn èibhinn is eirmseach, leithid A' Bhanais Bhàn agus Comunn an Uisge Beatha. Cha deach a' bhàrdachd aige riamh a chur an clò mar chruinneachadh 's mar sin, gu mì-fhortanach, chaillear tòrr den obair aige.


Èist

Bha gràin aig fear Srath Mhathaisidh air a' bhriogais.


air ais


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy