BBC Home
Explore the BBC

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
Turn ON
Cuir AIR
What is VOCAB? DŔ th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
CÓnain
 
┘raichte air: 23 An t-Samhain, 2011 - Air fhoillseachadh aig 12:23 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach cl˛-bhualaidh
Naidheachdan 1100 23mh an t-Samhain 2011
 

Leveson

Bheir Ceit agus Gerry McCann fianais seachad an-diugh aig rannsachadh a' Mhorair Leveson air ýrean modh nam meadhanan. Mýnichidh iad mu mar a lÓimhsich na pÓipearan-naidheachd c¨is na h-ighne aca, Madeleine, nuair a chaidh a dhýth ann am Portugal. Cuideachd a' toirt fianais an-diugh bidh am fear-lagh, Marc Lewis, a tha a' riochdachadh daoine a dh'fhuiling farchluais f˛naichean, agus Sheryl Gascoigne, a b'abhaist a bhith p˛sda aig a' chluicheadair ball-coise P˛l Gascoigne.

Luchd-obrach

Dh'fhoillsich an riaghaltas planaichean airson a dhŔanamh nas fhasa do ghniomhachasan faighinn cuidhteas do luchd-obrach. Tha ministearan airson a' cho-chomhairle a dh'fheumas companaidhean a dhŔanamh mus pÓigh iad daoine dheth a ghearradh bho 90 lÓ gu dýreach 30 lÓ. Tha iad cuideachd airson lughdachadh a dhŔanamh air na tha do ch¨isean a tha a' dol gu tribunalan cosnaidh.

Peinnseanan

ChÓin Caidreachas Poilis na h-Alba plana an riaghaltais airson atharrachadh a dhŔanamh air peinnseanan na roinne poblaich, is iad ag rÓdh gu bheil deamocrasaidh ga mhasladh. Tha an caidreachas am measg nan buidhnean as ¨ire a th'air air cur an aghaidh molaidhean airson Órdachadh de 3.2% a dhŔanamh air na tha luchd-obrach na roinne poblaich a' pÓigheadh a-steach dha na peinnseanan aca. Ged a tha peinnseanan poilis na h-Alba a' tighinn fo sgeith riaghaltais Holyrood, tha ministearan ag rÓdh gu feum iad gabhail ri na riaghailtean ¨ra a tha a' tighinn bho Westminster air neo gun caill iad na milleanan notaichean ann am maoineachadh.

Locarbaidh

ThŔid iarraidh air Riaghaltas na Rýoghachd Aonaichte a h-uile oidhirp a dhŔanamh fiosrachadh fhaighinn bho riaghaltas ¨r Libia mu bomadh Locarbaidh. Iarraidh am Morar T˛raidheach, Morar Shailcirc, air ministearan innse dŔ an impidh a tha iad a' cur air riaghaltas eadar-amail Libia fianais sam bith a th'aca mun ionnsaigh a thoirt seachad. ThŔid a' ch¨s a thogail ann an Taigh nam Morairean feasgar.

SYHA

Dh'fhoillsich Comunn Ďsdailan Ďigridh na h-Alba planaichean airson c˛ig ˛sdailan a dh¨nadh, a dhÓ dhiubh air GhÓidhealtachd. Tha an SYHA airson an ˛sdail mh˛r aca ann an Ardain ri taobh Loch Laomainn a dh¨nadh, cuide ri ˛sdail Chanasabaidh faisg air Taigh Iain Ghr˛t. D¨inidh trý ˛sdailan sna Crýochan; ann Am Maol Ros, Kirk Yetholm agus Broadmeadows faisg air Sailcirc.

Rangers

Cha tŔid a' chompanaidh leis a bheil Rangers a thoirt gu lagh air casaidean nach deach bile a phÓigheadh. Bha a' chompanaidh lagh, Fyfe Ireland, air c¨is lagh a thogail, is iad ag rÓdh nach d'fhuair iad am pÓigheadh airson seirbheisean laghail. Tha e air a thuigsinn gun d'thÓinig an dÓ thaobh gu aonta taobh a-muigh na c¨irteach.

Sp˛rs

Tha Craig Levein anns a' Bhruiseil an-di¨gh airson clÓr-cluiche aontachadh le na c˛ig d¨thchanan eile a bhios a' farpais ri Alba airson Óite fhaighinn aig Cuach na Cruinne ann an 2014.

Faodaidh Celtic a' bheÓrn eadar iad fhŔin agus Rangers a lughdachadh gu seachd puingean a-nochd ma ný iad a' ch¨is air D¨n PhÓrlain aig Parkhead.

Tha manaidsear St Mirren, Danny Lennon, air c¨mhnant ur aontachadh leis a' chlub.

 
 
CEANGALAICHEAN IONADAIL
Naidheachdan 1100 22mh an t-Samhain 2011
22 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 21mh an t-Samhain 2011
21 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 18mh an t-Samhain 2011
18 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
Naidheachdan 1100 17mh an t-Samhain 2011
17 An t-Samhain, 2011 | Naidheachdan
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach cl˛-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy