BBC Home
Explore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
» Turn ON
Cuir AIR
» What is VOCAB? Dè th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cànain
 
Ùraichte air: 27 An Dàmhair, 2011 - Air fhoillseachadh aig 10:38 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
Inbhe àiteachais ùr don Ghàidhealtachd?
 
Croit
Tha àiteachas aig tuath ann an suidheachadh cugallach, a rèir Bhuidheann Àiteachais na Gàidhealtachd is nan Eilean.
Bu chòir na h-eileanan agus a' chuid mhòr dhen Ghàidhealtachd agus Earra-Ghàidheal a chomharrachadh mar Sgìrean Cugallach Àiteachais.

Sin a rèir Bhuidheann Àiteachais na Gàidhealtachd is nan Eilean - co-bhanntachd de Chomhairle nan Eilean Siar, Comhairle na Gàidhealtachd, Comhairle Earra Ghàidheal is Bhòid is Comhairlean Arcaibh is Sealltainn - còmhla ri HIE, Coimisean nan Croitearan, SNH agus an RSPB.

Tha iad ag iarraidh inbhe àiteachais VFA (Vulnerable Farming Area) - a tha nas àirde na LFA (Less Favoured Area) - gus am faigheadh sgìrean iomallach aig tuath tuilleadh taic-airgid.

Athaisg

Nochd am beachd mar tha ann an athaisg Brian Pack a bha a' coimhead ri taic son àiteachais ann an Alba.

Fo phlanaichean Bhuidheann Àiteachais na Gàidhealtachd is nan Eilean bhiodh na h-eileanan air fad bho Shealtainn gu Arainn air an comharrachadh mar VFA.

Bhiodh e cuideachd a' gabhail a-steach taobh siar na Gàidhealtachd air fad agus cladach a tuath Chataibh is Gallaibh ach a-mhàin ear-thuath Ghallaibh.

A thuilleadh air a sin bhiodh sgìre Phàirc Nàiseanta a' Mhonaidh Ruaidh na VFA, mar a bhiodh pìos mòr de dh' Earra-Ghaidheal, ged nach biodh e a' toirt a-steach mòran gu deas air an Òban.

Cunnart

A rèir Bhuidheann Àiteachais na Gàidhealtachd is nan Eilean tha suidheachadh an àiteachais aig tuath an drasta cho dona is gu bheil cunnart ann gun cuir daoine an cùl ris an fhearann agus gun tig crìonadh air an t-sluagh mura faighear an tuilleadh taic-airgid.

Tha feum gu math nas motha aig na sgìrean seo aig tuath air taic na mòran de na sgirean LFA a th'ann mar tha, tha iad ag radh.

Thathar a-nise a' deasachadh airson na molaidhean a chur gu Riaghaltas na h-Alba.

 
 
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy