BBC Home
Explore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

ALBA NAIDHEACHDAN

---------------
---------------
---------------
BBC Vocab
OFF / DHETH
» Turn ON
Cuir AIR
» What is VOCAB? Dè th'ann a VOCAB?
Tuilleadh
bhon BhBC
---------------
Cànain
 
Ùraichte air: 23 An t-Sultain, 2008 - Air fhoillseachadh aig 10:11 BST
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
Boyd Robasdan na Stiùiriche ùr an t-Sabhail Mhòir
 
Boyd Robasdan
Thogadh Mgr Robasdan an Uibhist a Tuath
Chaidh Ceannard an Fhoghlaim Chànanaich aig Oilthigh Shrath Chluaidh, Boyd Robasdan, ainmeachadh mar Stiùiriche ùr an t-Sabhail Mhòir.

Gabhaidh Mgr Robasdan, 59, àite an Oll. Thormoid Mhic'ill-Ìosa, a leigeas dheth an dreuchd aig deireadh na bliadhna.

Tha Mgr Robasdan air a bhith an sàs ann am foghlam aig diofar ìrean bho chionn ghrunn bhliadhnaichean.

"Tha trì rudan a' fàgail gu bheil Boyd gu h-àraid freagarrach mar stiùiriche aig an dearbh àm a tha seo ann an eachdraidh na Colaiste," thuirt Cathraiche Urrasairean an t-Sabhail, An Siorram Ruaraidh Iain MacLeòid.

"Sin an t-eòlas mionaideach a th' aige air saoghal na Gàidhlig, an t-eòlas a th' aige air cò ris a tha e coltach colaiste a bhith a' gluasad gu ìre oilthigh, agus an t-eòlas a th' aige air trèanadh luchd-teagaisg airson a bhith a' teagasg tro mheadhan na Gàidhlig," thuirt e.

Thuirt Mgr Robasdan fhèin:"Tha mi anabarrach toilichte an cothrom seo fhaighinn Colaiste Ghàidhlig na h-Alba a stiùireadh aig àm cho cudromach ann an eachdraidh na cànain.

"Tha an Sabhal aig cridhe nan oidhirpean gus a' chànain ath-bheothachadh, agus bhithinn a' sùileachadh gum biodh a' Cholaiste gu dlùth an sàs ann an iomairtean mar Phlana Nàiseanta na Gàidhlig, an Seanal Gàidhlig BBC Alba, agus an oilthigh ùr a th' air fàire air Ghàidhealtachd," thuirt e.

 
 
AN TUILLEADH
 
 
Post-d gu caraid   Dreach clò-bhualaidh
 

About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy