BBC HomeExplore the BBC
Tha na duilleagan seo a-nise air an tasgadh agus cha t\u00e8id an \u00f9rachadh tuilleadh. Leugh mu phoileasaidh tasglainn a\u2019 BhBC.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin

BBC Homepage
BBC Scotland
Alba
Foghlam
»  

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 

Taing

Buidheachas

Dealbhair : Available Light Productions
Còd: Available Light Productions, Cris Walsh agus Ray Anderson
Riochdairean : Lynne Hill agus Flòraidh Napier
Àrd Riochdaire: Lucy Conan
Àrd Riochdaire Gàidhlig : Jo NicDhòmhnaill
Riochdaire Gàidhlig: Eilidh NicLachlainn
Comhairliche Eachdraidh is Foghlaim: Dr David Clarke, Keeper of Archaeology, National Museums Scotland
Teacsa Gàidhlig : Joan NicDhòmhnaill agus Catrìona Mhoireach
Guthan: Màiri Mhoireasdan, Ruairidh Alastair MacIllFhinnein, Seòna NicClintock, Fearchar MacIllFhinnein, Calum MacAmhlaidh, agus Cailean MacLeòid.
Taing mhòr do clann o bhunsgoil Ghàidhlig Ghlaschu.
Dealbhan

Drawing of Skara Brae House © Fiona Stewart
Photo of Stone Passageway at Skara Brae © Historic Scotland
Bird's eye view of a Skara Brae house © Historic Scotland
Stone bed © Historic Scotland
Stone dresser © Historic Scotland
Central Hearth © Historic Scotland
Drawing of Skara Brae door © Historic Scotland
House cell (cupboard) © Historic Scotland
Soay Sheepskin © Nikki Port and Organic Sheepskins
Bead jewellery © National Museum Scotland
Bone pot © National Museum Scotland
Skara Brae tools © National Museum Scotland
Boar © Barry Batchelor and Assocciated Press
Carved Stone Objects © National Museum Scotland
Interior of Maeshowe © Visit Scotland
Puffball mushroom (Bovista nigrescens) © Malcolm Storey
Ring of Brodgar © Historic Scotland
Maeshowe © Historic Scotland
Photo of the initial evacuation © National Museum Scotland
Photo of Professor Childe © National Museum Scotland
Archeological lab © National Museum Scotland
Skara Brae village © National Museum Scotland
Còraichean Foillseachaidh
Tha na dealbhan, teacsa is pìosan bhidio air an làraich seo air an dìon le Còraichean Foillseachaidh.  Airson tuilleadh fiosrachaidh, thòir sùil air an duilleig aig a' BhBC.About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy