BBC HomeExplore the BBC
This page has been archived and is no longer updated. Find out more about page archiving.

DIARDAOIN
16 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
A' sgrìobhadh leabhar-là
Leugh am post-dealain seo a chuir Ruairidh gu Donaidh mu a thuras air Slighe na Gaidhealtachd an Iar. Aig bonn a' phuist-dealain tha na pìosan sgriobhaidh Ruairidh agus dealbhan. Faic iad le bhith a' bruthadh orra. Èist

Haidh a Dhonaidh,  Tha mi air tilleadh bhon chuairt air Slighe Taobh an Iar na Gaidhealtachd. Tha mi taingeil gun tuirt thu gun cleachdadh tu an coimpiutair agad airson na dealbhan agam a chur air doigh a reir na rinn mi gach la dhe mo thuras. Chum mi am fiosrachadh ann an leachar-la. Tha an leabhar-la agus na dealbhan air an ceangal gu h-iosal. Dh'fhairich mi mo thuras air cuid dhe na laithean gle dhoirbh ach chord la no dha rium chideachd. Chi thu seo bhon leachar-la agam.  Tioraidh, Ruairidh.
Air adhart
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy