BBC HomeExplore the BBC

DILUAIN
21 Giblean 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A’ sgrìobhadh Litir Fhoirmeil
A’ cruthachadh Postair
A’ sgrìobhadh Aithisg
A’ sgrìobhadh Leabhar-là
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrìobhadh Ruairidh
Dè thuirt Sìne?
Tidsearan is Pàrantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
A' leantainn Cheumannan
Nuair a tha stiùiridhean air an toirt seachad, tha rudan sònraichte ann air am feum sgrìobhadair cuimhneachadh.

Tha na puingean seo gu h-ìosal:
 
Comharraidhean cànain: Tòisich gach stiùireadh le gnìomhair; Sgrìobh an stiùireadh ann an òdugh; Cleachd stoidhle neo-phearsanta (cha bhi thu a' cleachdadh 'thu'); Sgrìobh anns an tràth làthaireach, mar gu bheil an rud a' tachairt an-dr`sta; Fàg a-mach fiosrachadh nach eil cudthromach; Cleachd fo-thiotalan nuair tha feum orra; Crìochnaich le co-dhùnadh. ~ Coltas-duilleige: Ainmich na stuthan/goireasan a tha a dhìth; Innis dè tha ri dhèanamh; Cleachd fo-thiotalan airson pìsan fiosrachaidh eadar-dhealaichte; Cleachd dealbhan a tha co-cheangailte ris an teacs; Cleachd earrannan, àireamhan no puingean sònrachaidh airson pìosan fiosrachaidh a sgaradh bho chèile.
    Air adhart
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy
 

Èist