BBC HomeExplore the BBC

DIHAOINE
18 Giblean 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
Turas a Lunnainn
Aig a' mhionaid
mu dheireadh

Air chall
T˛imhseachain-
tarsainn

DŔ tha iad a'
faireachdainn?

Tagh toiseach
Tagh deireadh
Dealbhan le facail
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Faidhle nam Facal
 
  a Bàrr na duilleag
  acrach air a tholladh leis an acras
fann leis an acras
lag leis an acras
  anmoch air dheireadh
fadalach
màirnealach
  aoibhneas aighear
cho sunndach ri fiadh
sòlas
sunnd
toileachas
  b Bàrr na duilleag
  beartach math dheth
saidhbhir
  beòthail frogail
suigeartach
  a’ bocadaich a’ buiceil
a’ leumadaich
  bòidheach àlainn
eireachdail
maiseach
snog
  borb cunnartach
fiadhaich
ladarna
  brònach dubhach dubhach
fo smalan
mì-thoilichte
tùrsach
  c Bàrr na duilleag
  a’ caoineadh a’ gal
ag ochanaich
a’ rànaich
  air chall air allaban
air seachran
  ciallach cho ciallach ri cnoc
cho glic ri sagart ’s eallach leabhraichean air
glic
  coibhneil bàidheil
càirdeil
cho còir ris an òr
còir
laghach
  cràdh goirteas
pian
  cridheil dòigheil
sunndach
togarrach
  crosta cho crosta ris an dris
diombach
gruamach
mì-thoilichte
  cùis gnothach
cnag na cùise
  d Bàrr na duilleag
  dorcha cho dubh ris an daolaig
doilleir
mùgach
  draghail fo chùram
iomagaineach
le uallach air
  e Bàrr na duilleag
  eagal a bheatha air chrith leis an eagal
a’ dol à cochall a chridhe
tinn leis an eagal
  eathar bàta
geòla
sgoth
  èibhinn geur air a theanga
spòrsail
  f Bàrr na duilleag
  faiceallach ciallach
cùramach
a’ toirt an aire
  g Bàrr na duilleag
  gàire lachan
lasgan
snodha-gàire
  geal cho geal ris a’ chanach
cho geal ris an t-sneachd
cho geal ri sneachd na h-aon oidhche
  gobach biorach
brodach
  gòrach amaideach
cho faoin ri na faoileagan
cho gòrach ri na h-eòin
faoin
  gu bràth tuilleadh a-chaoidh
gu sìorraidh
gu sìorraidh buan
  h Bàrr na duilleag
  i Bàrr na duilleag
  l Bàrr na duilleag
  luath aithghearr
clis
obann
  m Bàrr na duilleag
  mìorbhaileach air leth
anabarrach
iongantach
sònraichte
  mosach sanntach
spìocach
  n Bàrr na duilleag
  neach duine
  neònach annasach
àraid
coimheach
iongantach
neo-chumanta
  o Bàrr na duilleag
  obair 's e obair là tòiseachadh
saothair
cosnadh
dreuchd
  oillteil eagalach
gràineil
grànda
iargalta
sgreamhail
uabhasach
  p Bàrr na duilleag
  aig peilear a bheatha cho luath ris a’ gheàrr
a’ dol aig astar
mar an dealanaich
mar na luin
  a’ putadh a’ bruthadh
a’ sàthadh
  r Bàrr na duilleag
  rag (leis an fhuachd) air a lathadh
meilichte
reòthte (leis an fhuachd)
  reubairean gadaichean
mèirlich
spùinneadairean
  robach luideach
mì-sgiobalta
riasach
  a’ rùrach a’ lorg
a’ ruamhair
a’ sireadh
  s Bàrr na duilleag
  saor

an-asgaidh
chan eil e daor

  seòlta carach
cho carach ri MacChrùislig
cho carach ri madadh-ruadh
  seunta draoidheil
fo gheasaibh
  sgiobalta cuimir
grinn
snasail
  sgoinneil air leth math
math dha-rìribh
taghta
  sgread sgiamh
sgreuch
  sìtheil

ciùin
sàmhach
socair

fois is sìth

  smodal sgudal
sprùilleach
trealaich
  speuran adhar
iarmailt
  srac reub
mill
gu sracadh
  a-steach

thig a-steach
trobhad a-steach

  t Bàrr na duilleag
  teàrn rach sìos
  toilichte aighearach
cho sona ri crodh an Taobh Siar
cho sona ris an rìgh
sona
sunndach
  treun calma
dàna
gaisgeil
  gun truas gun tròcair
gun iochd
  tuathal bun os cionn
troimhe chèile
  u Bàrr na duilleag

 
Clar-innse Faidle nam Facal Storaidhean Ruairidh De thuirt Sine Tidsearan is Parantan M`Ioma-rud fhin


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy
 

a-u