BBC HomeExplore the BBC

DIMAIRT
21 Dàmhair 2014
Accessibility help
Teacsa a-mhàin
Iomarud
 

BBC Homepage
Scotland
Alba
Foghlam
»Ioma-rud
A' leantainn Cheumannan
A sgrobhadh Litir Fhoirmeil
A cruthachadh Postair
A sgrobhadh Aithisg
A sgrobhadh Leabhar-l
Ceistean
Faidhle nam Facal
Sgrobhadh Ruairidh
D thuirt Sne?
Tidsearan is Prantan
 

Fios thugainn

An toil leat an duilleag-sa?
Cuir gu caraid i!

 
Sgrìobhadh Mac-meanmnach Sgrìobhadh Pearsanta agus Gnìomhachail
Cuidichidh an lrach seo sgoilearan aois 7-9 bliadhna le Sgrobhadh Mac-meanmnach. Tagh faclan freagarrach airson diofar shersa stiridh. Lon timhseachain-tarsainn. Cleachd Faidhle nam Facal. Cuir d'iris fhin an cl.
Fàilte. Tha an làrach seo a' toirt taic do sgoilearan a' thaobh Sgrìobhadh Pearsanta agus Gnìomhachail aig Ìre B/C. Cuidichidh Ruairidh agus Sìne thu gu aithisg a sgrìobhadh, postair a cruthachadh, litir fhoirmeil a sgrìobhadh, lèabhar-là a chumail agus mòran eile.
Sgrìobhadh Pearsanta agus Gnìomhachail
Sgrìobhadh Mac-meanmnach
HTML HTML
  HTML   FLASH   HTML   FLASH  

Ma ch thu na h-omhaighean flas gu h-rd air a' gluasad, brth oirre gus faighinn a-steach do dhreach flash na lraich. Mur am faic, brth air an omhaigh air an taobh dheis gus faighinn gu dreach HTML.

Chan obraich dreach flash na lraich seo gun plug-in Macromedia Flash. Tha an dreach HTML a' cur feum air plug-in RealPlayer gus am fuaim a chluich.
Faigh Realplayer.
Clàr-innse Faidhle na Facal Sgrìobhadh Ruairidh
Tidsearan is Pàrantan Ceistean Dè thuirt Sìne?


About the BBC | Help | Terms of Use | Privacy & Cookies Policy