Welsh Second Language

Welsh Celebrities

This Revision Bite will help you have a conversation about Welsh celebrities.

Warm-up exercise

Conversation simulation: Welsh Celebrities

Example answers with expert's comments

Listen to what Elin and Morgan said in this role-play, compare their answers and find out why an examiner would give Morgan a higher mark.

1. Pwy ydy dy hoff seren o Gymru? Pam? - Who's your favourite Welsh celebrity? Why?

girl with long red hair

Elin says:

 • Fy hoff seren i o Gymru ydy Katherine Jenkins. Mae hi’n canu a mae hi’n dlws iawn.

 • My favourite Welsh celebrity is Katherine Jenkins. She sings and she's very pretty.
boy wearing a blue hooded top

Morgan says:

 • Fy hoff seren o Gymru ydy Shane Williams achos mae e’n chwaraewr rygbi bendigedig a dw i’n dwli ar chwarae rygbi hefyd. Chwaraeais i gêm neithiwr yn erbyn clwb y dref ond hoffwn i chwarae fel Shane Williams achos mae e wedi ennill llawer o bwyntiau.

 • My favourite Welsh celebrity is Shane Williams because he's a wonderful rubgy player and I love playing rugby too. I played a game last night against the town's club but I'd like to play like Shane Williams because he has won lots of points.
 • Elin chooses to answer using easy words and simple constructions. Morgan answers the question and also gives extended sentences and ideas using a variety of tenses to talk about a game he’s seen and his opinion of Shane.

2. Pam mae dy hoff seren yn enwog? - Why is your favourite celebrity famous?

girl with long red hair

Elin says:

 • Mae Katherine Jenkins yn enwog achos mae hi’n canu yn dda iawn. Dw i’n hoffi Katherine yn canu achos dw i’n mwynhau canu hefyd ond dydw i ddim yn hoffi canu opera. Mae fy mam yn hoffi Katherine hefyd.

 • Katherine Jenkins is famous because she sings very well. I like Katherine singing because I enjoy singing too but I don't like to sing opera. My mum likes Katherine too.
boy wearing a blue hooded top

Morgan says:

 • Mae Shane Williams yn enwog achos mae e’n chwarae rygbi dros Gymru ac i dîm Y Gweilch. Ces i docyn i weld gêm Cymru yn erbyn Awstralia fis Tachwedd diwethaf. Roedd y gêm yn gyffrous iawn, er collon ni yn anffodus. Ond chwaraeodd Shane yn wych. Yn fy marn i, mae e’n esiampl dda i bobl ifanc achos mae e’n hoffi cadw’n heini, mae e’n chwarae’n dda mewn tîm a mae e’n siarad Cymraeg wrth gwrs. Hoffwn i fod fel Shane yn y dyfodol.

 • Shane Williams is famous because he plays rugby for Wales and for the Ospreys. I got a ticket to see the Wales game against Australia last November. The game was very exciting, although we lost unfortunately. But Shane played brilliantly. In my opinion, he's a good example for young people because he likes to keep fit, he plays well in a team and he speaks Welsh of course. I'd like to be like Shane in the future.
 • Elin chooses to answer using the present tense to express her opinion of Katherine Jenkins, giving some reasons in the positive and negative forms and uses third person patterns. Morgan answers using correct technical terms to talk about Shane’s career and a variety of tenses in the third person.

3. Wyt ti’n hoffi dilyn hynt a helynt dy hoff seren? Sut? - Do you like following the gossip about your favourite celebrity? How?

girl with long red hair

Elin says:

 • Ydw. Dw i’n hoffi gwylio Katherine yn canu ac yn siarad ar y teledu. Dw i hefyd yn hoffi gwrando ar gerddoriaeth Katherine ar fy chwaraewr MP3 yn y car neu yn fy ystafell wely. Dw i’n mwynhau darllen am Katherine ar y we.

 • Yes. I like watching Katherine singing and talking on television. I also like listening to Katherine's music on my MP3 player in the car or in my bedroom. I enjoy reading about Katherine on the web.
boy wearing a blue hooded top

Morgan says:

 • Ydw, dw i wrth fy modd yn dilyn hynt a helynt Shane Williams achos fe ydy fy arwr i. Mae fy nhad a fi yn hoffi dilyn llwyddiant y Gweilch, ac o bryd i’w gilydd rydyn ni’n mynd i wylio gêm. Hoffwn i gael llyfr Shane yn anrheg Nadolig eleni er mwyn dysgu mwy amdano fe.

 • Yes, I love following the gossip about Shane Williams because he's my hero. My father and I like following the Ospreys' success, and now and again we go and watch a game. I'd like to get Shane's book as a Christmas present this year in order to learn more about him.
 • Elin chooses to answer using the present tense to convey how she follows Katherine’s career with some connective words, phrases and verbs. Morgan answers using a variety of sentence patterns, tenses and correct verbs.

4. Pa gwestiynau hoffet ti ofyn i dy hoff seren? - What questions would you like to ask your favourite celebrity?

girl with long red hair

Elin says:

 • "Beth ydy dy hoff fath o gerddoriaeth?"; "Beth wyt ti’n hoffi gwneud yn dy amser hamdden?"; "Pam wyt ti’n hoffi canu?"

 • "What's your favourite kind of music?"; "What do you like to do in your spare time?"; "Why do you like singing?"
boy wearing a blue hooded top

Morgan says:

 • Hoffwn i ofyn i Shane pwy ydy ei arwr e er mwyn dysgu pwy sy’n ei ysbrydoli ef. Hefyd, baswn i’n gofyn iddo pa chwaraeon dydy e ddim yn eu mwynhau a pham. Hoffwn i ofyn i Shane ddod i’r ysgol i siarad gyda’r disgyblion er mwyn dangos pam mae cadw’n heini a bwyta’n iach yn bwysig.

 • I'd like to ask Shane who his hero is in order to learn who inspires him. Also, I'd like to ask him which sports he doesn't enjoy and why. I'd like to ask Shane to come to school to speak to the pupils in order to show why it's important to keep fit and eat healthily.
 • Elin chooses to answer with direct questions in the present tense whilst Morgan has incorporated his questions into full sentences using a variety of tenses and has given strong reasons for asking each question.

5. Pwy yng Nghymru sydd â delwedd dda yn dy farn di? - Who in Wales has a good image in your opinion?

girl with long red hair

Elin says:

 • Dw i’n meddwl bod Tanni Grey-Thompson â delwedd dda achos mae hi wedi ennill yn y Gemau Olympaidd a mae hi’n garedig iawn ac yn hoffi helpu pobl.

 • I think that Tanni Grey-Thompson has a good image because she has won the Olympic Games and she's very kind and likes helping people.
boy wearing a blue hooded top

Morgan says:

 • Yn fy marn i, mae chwaraewyr fel Shane Williams a Ryan Jones yn esiampl dda i bobl ifanc achos maen nhw’n meddwl bod cadw’n heini, bwyta’n iach a chwarae mewn tîm yn bwysig iawn a dw i’n cytuno gyda nhw. Dylai pobl ifanc ddilyn esiampl Shane a Ryan er mwyn cadw allan o drwbwl. Yn gyffredinol, dw i’n meddwl bod pobl ifanc yn yfed ac yn ysmygu gormod er mwyn ymddangos yn cŵl – ond mae hyn yn rwtsh llwyr!

 • In my opinion, players like Shane Williams and Ryan Jones are a good example for young people because they think that keeping fit, eating healthily and playing in a team are very important and I agree with them. People should follow Shane and Ryan's example in order to keep out of trouble. Generally, I think that young people drink and smoke too much in order to appear cool - but this is complete rubbish!
 • Elin has expressed her opinion in a full sentence and has given reasons to support her statement using the third person pattern correctly and correct adjectives and verbs. Morgan has given an extended answer expressing his opinion and has given a range of reasons and examples to support his statement. He has summarised his answer using a connective phrase and expressed a personal opinion as to why young people have a bad reputation.

6. Pwy yng Nghymru sydd â delwedd ddrwg yn dy farn di? - Who in Wales has a bad image in your opinion?

girl with long red hair

Elin says:

 • Weithiau, mae grwpiau pop yn yfed alcohol ac yn cymryd cyffuriau mewn parti. Dydw i ddim yn cytuno efo hwn.

 • Sometimes, pop groups drink alcohol and take drugs at a party. I don't agree with this.
boy wearing a blue hooded top

Morgan says:

 • Ar un llaw, mae chwaraewyr pêl-droed yn ddylanwad da i bobl ifanc achos maen nhw’n gallu helpu pobl ifanc i wneud mwy o chwaraeon a bwyta bwydydd iach, ond ar y llaw arall maen nhw’n gallu bod yn ddylanwad drwg hefyd. Weithiau gallwn ni ddarllen am chwaraewyr pêl-droed yn ymladd ac yn rhegi ar y cae a mae hwn yn dod ag enw drwg i bêl-droed yn anffodus.

 • On the one hand, football players are a good influence on young people because they can help young people to do more sports and eat healthy foods, but on the other hand they can be a bad influence too. Sometimes we can read about football players fighting and swearing on the pitch and this gives football a bad name unfortunately.
 • Elin has expressed her opinion giving a good example to support her view in the present tense and using a negative form. Morgan has decided to give two different opinions – both with supporting reasons or evidence. He has also used a number of different connectives and used the present and conditional/future tenses correctly.

Success Criteria

Below is a table showing Elin and Morgan's success criteria.

Language patternsMorganElin
Use full sentencesYesYes
Positive and negative sentencesYesYes
Variety of sentence patternsYesYes
Different reasons to support opinionsYes-
Different tensesYes-
Relevant vocabularyYes-

Conversation simulation: dialogue

File

Full script (PDF file 132kb)

Can't open this file? Visit BBC Webwise for help with Adobe Reader.

Conversation simulation: answering questions

Conversation simulation: asking questions

Translation and hints

QuestionsHints
 • 1. Pwy ydy dy hoff seren di o Gymru?
 • Who is your favourite star from Wales?
Don't just name the person but give reasons why. Use adjectives and adverbs and express your opinion about the person.
 • 2. Beth wyt ti’n ei feddwl o raglenni comedi?
 • What do you think of comedy programmes?
As well as giving your opinion in a full sentence using adjectives and reasons to support your opinion, remember to mention examples of programmes and characters. Use of idioms/sayings here would be recommended, ie ar un llaw...ond ar y llaw arall... - on one hand...but on the other hand...
 • 3. Wyt ti’n hoffi Ryan Jones? Pam?
 • Do you like Ryan Jones? Why?
Remember to use third person sentence patterns here to describe Ryan Jones and give your opinion of him in a positive or negative way.
 • 4. Pwy sydd â delwedd ddrwg yn dy farn di?
 • Who has a bad image in your opinion?
Remember to express your opinion using third person sentence patterns when referring to the celebrities with a bad image. You must give reasons or examples to support your statements and opinions.
 • 5. Pwy sydd â delwedd dda yn dy farn di?
 • Who has a good image in your opinion ?
Remember to express your opinion using third person sentence patterns when referring to the celebrities with a bad image. You must give reasons or examples to support your statements and opinions.
 • 6. Wyt ti’n cytuno bod cadw’n heini a bwyta’n iach yn bwysig?
 • Do you agree that keeping fit and healthy eating is important?
Agree or disagree with the question. Remember that you could also use the conditional tense here dylai to state what young people should do or eat in order to live a healthier lifestyle. Mention what you eat and if it's healthy or not and even mention – using the past tense - the last time that you participated in some exercise.

Back to Revision Bite