Bitesize has changed! We're updating subjects as fast as we can. Visit our new site to find Bitesize guides and clips - and tell us what you think!
Print

Irish

Part-time work

Transcript and translation

1.

An bhfuil post páirtaimseartha agat? Do you have a part-time job?

Caitríona says:

Tá post páirtaimseartha agam. Bím ag obair i siopa. Is maith liom an post.

I have a part-time job. I work in a shop. I like the job.

Seán says:

Boy

Tá post páirtaimseartha agam. Oibrím i siopa glasraí i lár an bhaile. Caithfidh mé a rá go dtaitníonn an post liom.

I have a part-time job. I work in a vegetable shop in the middle of the town. I have to say I like the job.

2.

Cad chuige an maith leat an post? Why do you like the job?

Caitríona says:

Tá sé suimiúil agus tá an chraic go maith. Is maith liom an t-airgead.

It's interesting and the craic's good. I like the money.

Seán says:

Boy

Sílim go bhfuil an post suimiúil agus is maith liom pá a shaothrú. Is breá liom bheith neamhspleách ar mo thuismitheoirí. Bíonn mo chuid airgid féin agam.

I think the job's interesting and I like to earn pay. I love being independent of my parents. I have my own money.

3.

Cad é mar atá an pá? How is the pay?

Caitríona says:

Tá an pá ceart go leor. Faighim trí phunt san uair.

The pay's alright. I get £3 an hour.

Seán says:

Boy

Níl an pá thar mholadh beirte. Ní shaothraím ach dhá phunt caoga in aghaidh na huaire. Ba mhaith liom níos mó pá a shaothrú mar bíonn a lán airgid de dhíth orm.

The pay's not great. I only earn £2.50 an hour. I would like to earn more pay as I need a lot of money.

4.

Cad é a dhéanann tú leis an phá? What do you do with the pay?

Caitríona says:

Ceannaím dlúthdhioscaí, éadaí agus irisí leis an airgead.

I buy CDs, clothes and magazines with the money.

Seán says:

Boy

Ceannaím dlúthdhioscaí mar ta an-suim agam sa cheol. Ceannaím éadaí mar is maith liom bheith faiseanta agus téim chuig an dioscó le mo chairde ag an deireadh seachtaine fosta. Ó am go ham cuirim cúpla punt i dtaisce do mo laethanta saoire.

I buy CDs because I'm really interested in music. I buy clothes because I like to be fashionable and I also go to the disco with my friends at the weekend. From time to time I save a couple of pounds for my holidays.

5.

Cad é a dhéanann tú ? What do you do?

Caitríona says:

Glanaim an t-urlár agus glanaim na tablaí. Glanaim na fuinneoga ó am go ham fosta.

I clean the floor and I clean the tables. I also clean the windows from time to time.

Seán says:

Boy

Osclaím an siopa ó am go ham agus druidim an siopa fosta. Nuair a bhím ag obair freastalaím ar na cutaiméirí agus díolaim na glasraí. Ó am go ham glanaim an siopa agus líonaim na boscaí le glasraí agus le torthaí fosta. Ní bhíonn an lá i bhfad ag dul isteach.

I open up the shop from time to time and I also close the shop. When I'm working I serve the customers and I sell the vegetables. From time to time I clean the shop and fill the boxes with vegetables and fruit as well. The day doesn't be long passing.

6.

Ar mhaith leat an post seo a dhéanamh go lánaimseartha? Would you like to do this job full-time?

Caitríona says:

Níor mhaith liom mar ba mhaith liom bheith i mo bhanaltra. Ba mhaith liom níos mó airgid.

No, because I would like to be a nurse. I would like more money.

Seán says:

Boy

Níor mhaith liom ar chor ar bith. Ba mhaith liom bheith i mo dhlíodóir. Ba mhaith liom a lán airgid a shaothrú agus ba mhaith liom post níos suimiúla. Cé go bhfuil an post páirtaimseartha ceart go leor bheadh níos mó airgid de dhíth orm amach anseo.

I wouldn't like to at all. I would like to be a lawyer. I would like to earn a lot of money and I would like a more interesting job. Although the part-time job's alright I would need more money later on.

Back to Speaking Higher index

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.