Gwefannau gwyrdd

16 Tachwedd 2009

O ymgyrchwyr newid hinsawdd i arbenigwyr polisi, mae yna ystod eang o grwpiau amgylcheddol yn gweithredu yng Nghymru. Dyma rhai o'r brif wefannau gwyrdd sy'n cynnig gwybodaeth drwy gyfrwng y Gymraeg.

Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig
Elusen wirfoddol yw Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig a sefydlwyd ym 1928 i ddiogelu ac amddiffyn tirwedd ac ymgylchedd Cymru. Er yn derbyn bod angen chwilio am ffynnonenellau newydd o ynni, mae'r mudiad wedi codi pryderon am ddatblygiad ffermydd gwynt ar ucheldiroedd Cymru a'i effaith ar y tirwedd. Mae prif swyddfeydd yr ymgyrch yn y Trallwng, gydag 17 o is-ganghennau mewn rhannau eraill o'r wlad.

Canolfan y Dechnoleg Amgen
Sefydlwyd Canolfan y Dechnoleg Amgen mewn hen chwarel ger Machynlleth ym Mhowys yn 1973. Ei nod yw hyrwyddo byw yn fwy cynaliadwy ac i gynnig atebion ymarferol i broblemau amgycheddol fel newid hinsawdd a llygredd. Erbyn heddiw, mae'r ganolfan yn un o brif atyniadau'r Canolbarth ac fe fydd canolfan addysg newydd yn cael ei hagor yno yn 2010. Gan fod y safle yn cael ei ail-wampio a'i ddiweddaru, mae mynediad i'r ganolfan yn rhad ac am ddim rhwng 2 Tachwedd 2009 ac 1 Ebrill 2010. Un dudalen yn unig o'r wefan sydd yn gwbl Gymraeg.

Cyngor Cefngwlad Cymru
Corff cyhoeddus yw Cyngor Cefngwald Cymru. Mae'n cynghori Llywdraeth Cynulliad Cymru ar faterion yn ymwneud â chynnal bywyd gwyllt, harddwch naturiol a chyfleoedd hamddena awyr agored. Fel rhan o'i waith, mae'n gweinyddu cymhorthdaliadau amgylcheddol i elusennau a mudiadau di-elw eraill. Ym Mangor y mae prif swyddfeydd CCC, gyda 12 o swyddfeydd rhanbarthol ar draws y wlad.

Cynnal Cymru
Mudiad annibynnol, di-elw yw Cynnal Cymru a sefydlwyd i hyrwyddo datblygiad cynaliadwy ac i ddarparu gwybodaeth ymarferol i helpu pobl i fyw yn fwy cynaliadwy. Mae'n canolbwyntio ar dri prif faes - newid ymddygiad pobl a chynyddu ymwybddiaeth am gynaliadwyedd; dylanwadu ar y llywodraeth a rhoi cyngor i weinidogion ar bolisi cynaliadwy, ac hyrwyddo trafodaeth gyhoeddus ar faterion yn ymwneud a chynaliadwyedd. Cadeirydd Cynnal Cymru yw Morgan Parry, cyn bennaeth WWF Cymru.

Ymddiriedolaeth Arbed Ynni
Mudiad sy'n gweithredu ar draws y Deyrnas Unedig yw'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni. Mae'n cynnig cynogr a chymorth yn rhad ac am ddim ar sut i arbed ynni yn y cartref. Mae un o'u canolfannau cynghori yng Nghymru ac mae rhywfaint o wybodaeth Cymraeg i'w chael arlein ond Saesneg yw prif gyfrwng y wefan. Gellid llenwi holiadur arlein a chael adroddiad am ddim yn dadansoddi faint o ynni mae'ch cartref yn ei ddefnyddio a sut y gallwch arbed hyd at £300 y flwyddyn.

Asiantaeth yr Amgylchedd
Llywodraeth Cynulliad Cymru sy'n ariannu Asianataeth yr Amgylchedd. Mae'n gorff cyhoeddus ac ymhlith ei brif amcanion mae diogelu a gwella'r amgylchedd, ac hyrwyddo cynaladwyedd. Mae'r asiantaeth hefyd yn gyfrifol am warchod cymunedau rhag peryglon llifogydd a rheoli adnoddau dwr. Gallwch fynd ar y wefan i weld a yw eich catref chi mewn peryg o lifogydd.

Amgylchedd Cymru
Sefydlwyd Amgylchedd Cymru ym 1992 ac mae'n cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (WCVA) ar ran Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae'n bartneriaeth o naw o fudiadau o'r sector wirfoddol gan gynnwys Gwarchodwyr Cefn Gwlad, Canolfan Gorllewin Cymru, Cylch, Cymad, Groundwork Wales, Cadw Cymru'n Daclus, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru. Ei nod yw estyn cefnogaeth i weithgareddau gwirfoddol sy'n cyfrannu at ddatblygiad cynaliadwy drwy helpu i wella ac i warchod yr amgylchedd yng Nghymru.

Cyfeillion y Ddaear Cymru
Ym 1984 y cafodd Cyfeillion y Ddaear Cymru ei sefydlu a hynny i ymgyrchu ar faterion amgylcheddol yng Nghymru. Ymhlith y prif feysydd ymgyrchu mae newid hinsawdd, cynllunio, bwyd, trafnidiaeth a gwastraff. Caiff y mudiad ei ariannu'n bennaf gan gyfraniadau ac mae'n cyflogi pump o bobl, yn bennaf yng Nghaerdydd.

Groundwork yng Nghymru
Mae Groundwork yn elusen adfywio amgylcheddol sydd wedi bod yn gweithio yng Nghymru ers dros 20 mlynedd. Ei nod yw adfywio cymunedau difreintiedig trwy ddulliau cynaliadwy. Yn ôl yr elusen, mae'n gweithio mewn ffordd holistig, gan wau ynghyd raglenni amgylcheddol, cymdeithasol ac economaidd. Mae gan Groundwork bedair ymddiriedolaeth ranbarthol yng Nghymru - ym Mhenybont a Chastell Nedd Port Talbot; Merthyr a Rhondda Cynon Taf; Caerffili, a Wrecsam a Sir Fflint.

Cadw Cymru'n Daclus
Yn ôl wefan y mudiad, gweledigaeth Cadwch Gymru'n Daclus yw cael "Cymru Lân, Ddiogel a Thaclus". Mae'n mynd i'r afael â nifer o broblemau gan gannwys taflu sbwriel, tipio anghyfreithlon, baw cŵn, graffiti, gosod taflenni heb ganiatâd a fandaliaeth. Nod arall yw targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol a cheisio newid ymddygiad pobl fel nad yw'n effeithio'n andwyol ar yr amgylchedd lleol.

Comisiwn Cynaliadwyedd Cymru
Corff annibynnol yw Comisiwn Cynaliadwyedd Cymru sy'n cynghori Llywodraeth Cynulliad Cymru ar ddatblygu cynaliadwy. Mae'r Comisiwn yn uniongyrchol atebol i Brif Weinidog Cymru ar ystod o feysydd polisi allweddol gan gynnwys llywodraeth leol, adfywio cymunedol ac iechyd. Yng Nghaerdydd mae'r prif swyddfa yng Nghymru a'r Comisynydd yma yw Peter Davies sydd hefyd yn cyd-lynu elusennau Tywysog Cymru.

Sustrans Cymru
Mae Sustrans Cymru yn rhan o elusen ehangach Sustrans sy'n ymgyrchu dros drafnidaeth cynaliadwy ar draws y Deyrnas Unedig. Ei nod yw lleihau sgil-effeithiau trafnidiaeth ar yr amgylchedd, sicrhau bod modd cyrraedd gwasanaethau lleol heb gar a hyrwyddo yr hyn mae'r elusen yn ei alw yn 'deithio byw' sef annog pobl i gerdded neu seiclo i'r gwaith. Ymhlith prosiectau'r mudiad mae creu rhwydwaith seiclo cenedlaethol, sefydlu llwybrau diogel i ysgolion a hyrwyddo trafnidiaeth carbon isel. Er mai Saesneg yw prif iaith y wefan, mae holl ddogfennau'r elusen sy'n ymwneud a Chymru yn cael eu cyhoeddi'n ddwyieithog.

Sustrans Cymru
Rhwydwaith cenedlaethol yw Cyswllt Amgylchedd Cymru sy'n cynrychioli dros 30 o fudiadau sy'n gweithio ym maes diogelu a gwella ansawdd yr amgylchedd yng Nghymru. Nod y rhwydwaith yw sicrhau bod aelodau yn ymwybodol o ddatblygiadau gwleidyddol ar y ffrynt amgylcheddol, ac i gyfleu barn a sylwadau ei aelodau i'r llywodraeth a chyrff eraill. Ymhlith ei aelodau mae Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig, Canolfan y Dechnoleg Amgen, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Sustrans Cymru a WWF Cymru.

Craff am Wastraff
Ymgyrch gyhoeddus yw 'Craff am Wastraff' gyda'r nod o leihau, ail-ddefnyddio ac ail-gylchu gwastraff. Mae'n cael ei ariannu gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ac mae'n darparu gwybodaeth swyddogol i'r cyhoedd ar leihau gwastraff a defnyddio deunyddiau ac adnoddau mewn modd mwy cynaliadwy.

WWF Cymru
WWF Cymru yw swyddfa WWF-UK yng Nghymru. Mae'n canolbwyntio ar waith polisi a lobïio er mwyn cadw'r amgylchedd a chynaliadwyedd yn uchel ar agenda gwleidyddion a'r cyfryngau fel ei gilydd. Mae WWF Cymru hefyd yn cydweithio gyda Chomisiwn Newid yn yr Hinsawdd Llywodraeth Cynulliad Cymru i gynghori ar y strategaeth orau i leihau allyriadau carbon. Cyhoeddwyd llyfryn back gwyrdd yn ddiweddar sy'n dangos sut gall unigolion leihau eu heffaith personol ar yr amgylchedd.

Llywio drwy’r BBC

BBC © 2014 Nid yw'r BBC yn gyfrifol am gynnwys safleoedd allanol.

Mae'r dudalen hon yn ymddangos ar ei gorau mewn porwr cyfoes sy'n defnyddio dalennau arddull (CSS). Er y byddwch yn gallu gweld cynnwys y dudalen hon yn eich porwr presennol, fyddwch chi ddim yn cael profiad gweledol cyflawn. Ystyriwch ddiweddaru'r porwr os gwelwch yn dda, neu alluogi dalennau arddull (CSS) os yw'n bosib i chi wneud hynny.