Saturday 24 August 2002
7.30pm
Royal Albert Hall

 • Mussorgsky

  Boris Godunov (original 1869 version)
  • Leonid Zakhozhayev Missail
  • Alexei Steblianko Grigory
  • Alexander Morozov Pimen
  • Olga Trifonova Xenia
  • Kirov Orchestra (also known as Kirov Opera Orchestra)
  • Lyubov Sokolova Innkeeper
  • Vladimir Ognovenko Boris Godunov
  • Kirov Opera Chorus
  • Vassily Gerello Shchelkalov
  • Konstantin Pluzhnikov Shuisky
  • Valery Gergiev conductor
  • Evgeny Akimov Simpleton
  • Fyodor Kuznetsov Varlaam
  • Nadezhda Vassilieva Nurse

The Proms Archive

Search by: