Mark Jones

Actor: Arwyn Davies

Tipyn o bwdryn fuodd Mark Jones erioed ond ers iddo ddod yn dad i Ricky a dod o hyd i swydd gyfrifol fel gofalwr yn yr ysgol, mae Mark wedi troi dalen newydd - bron!

Mae Mark yn fab i Kath a Dyff (Dyfan) Jones ac yn frawd i Stacey. Bu farw Dyff ac mae Kath a Stacey wedi gadael Cwmderi ers tro. Ond bellach, mae Mark yn dad i Ricky ac yn rhannu tŷ, ond nid gwely, gyda Debbie Collins, mam Ricky ar stad Maes y Deri.

Pan yn ifanc, roedd Mark yn fachgen drwg ac mewn trwbl gyda’r heddlu byth a beunydd. Bron iddo gael ei ladd pan ymosododd Clem arno am dorri i mewn i’w dŷ. Aeth i’r carchar am y lladrad hwnnw ond ni ddysgodd lawer yno. Pan ddaeth allan bu’n dyrnu ei fam ac aeth ati i ddechrau gwerthu cyffuriau.

Carcharwyd ef eto ym Mai 1995 oherwydd y cyffuriau. Tra yn y carchar, roedd ei gariad ar y pryd, Sharon, yn ymweld ag ef a darganfu hi ble roedd yn cuddio ei arian ac fe ddygodd hi fe a diflannu! Ond toc, daeth hi nôl a chafodd Kath yr arian yn ôl ganddi. Cafodd Sharon affêr gyda tad Mark, Dyff, ond fe faddeuodd iddi ac aeth y ddau i weithio fel lladron ceir. Lladdwyd hi mewn ffrwydriad pan osododd eu bos fom mewn car i ddial arni am geisio ei dwyllo.

Enillodd teulu’r Joneses y loteri ac fe brynon nhw’r Deri. Ond byrhoedlog oedd eu teyrnasiad yno oherwydd eu bod nhw’n cael gormod o hwyl ar ochr anghywir y bar!

Closiodd Mark a’i fam pan roedd Mark yn gefn iddi ar ôl i’w phriodas hi chwalu o ganlyniad i berthynas Dyff gyda Jean McGurk. Closiodd Mark a Kath fwyfwy dros y blynyddoedd i ddilyn ac aethant ati i drefnu sawl cynllwyn a sgam yswiriant ond prin oedd llwyddiannau’r ddau yn y maes hwnnw. Mae yn hoff o’i chwaer alluog ac yn defnyddio hynny i brofi i Debbie mai ganddo ef mae Ricky wedi cael ei frêns!

Un aren sydd gan Mark oherwydd iddo gael ei drywanu mewn tafarn amheus yn Abertawe. Mae Mark yn mwynhau atgoffa pawb o’i “wendid” yn enwedig pan mae’r gwendid hwnnw yn troi’n esgus perffaith i osgoi unrhyw waith caled.

Newidiodd byd Mark pan laniodd Debbie Collins yn y cwm, sef menyw roedd wedi cael ffling â hi yn Sbaen. Gyda hi roedd plentyn bach o’r enw Ricky a chyhoeddodd Debbie mai Mark oedd ei dad. Gyda pheth mynd a dod cychwynnol, setlodd Mark a Debbie gyda’i gilydd am sbel ond difethwyd y berthynas honno ar ôl i Debbie blannu cyffuriau ym mag Ricky pan roedden nhw ar y ffordd nôl o Sbaen. Cafodd ei dal ac aeth i’r carchar a phenderfynodd Mark, er ei fod yn hapus i gydfyw â hi pan daeth allan, mai mewn ystafelloedd gwely ar wahân fydden nhw.

Mae Mark yn ffrind agos i Dani Thomas, merch wnaeth Kath gwrdd â hi pan roedd y ddwy yn gwneud gwaith cymunedol fel cosb am dorcyfraith. Mae Mark a Dani wedi cymryd rhan mewn ambell i sgam gyda’i gilydd, fel priodi er mwyn ennill cystadleuaeth mewn cylchgrawn priodasol. Methiant llwyr oedd y cynllwyn!

Ers i Mark gallio, mae wedi cael gwaith fel gofalwr yn Ysgol y Mynach. Mae’n ymfalchïo yn ei swydd er fod ei gyfrifoldebau yn gallu mynd i’w ben. Yn wir, mae’n ystyried ei hun bron fel athro yn yr ysgol o ran statws ac yn aml yn ceryddu’r staff yn ogystal â’r plant. Mae’n ffond o’r brifathrawes, Gaynor a bu’n gefn iddi pan gyrhaeddodd hi’r pentref. Oherwydd hynny, mae hi’n fwy amyneddgar gydag o na’r rhan fwyaf o bobl.

Mark Jones (English)

He’s always been known to be a bit lazy, but since finding out that he’s Ricky’s dad, Mark has grown up a bit and found a steady job as a school caretaker.

Mark is the son of Kath and Dyff Jones and brother to Stacey. Dyff has died and Kath and Stacey have moved on. He now lives on the local estate with Debbie ad Ricky.

When he was young, Mark was a troublemaker and the police were always after him. He was nearly killed by Clem when he broke into his house. He went to prison for burglary but didn’t learn much from his experience. On his release from jail, he began to hit his mother and started selling drugs. He was jailed again for drug crimes and met Sharon, whom he began a relationship with, while he was inside. Theirs was a tumultuous partnership but they forgave each other and began to steal cars together. Their scheme backfired on them and Sharon was killed in a car explosion when their boss planted a bomb in a car as revenge for their deceit.

His luck changed for a while when the Jones’ won the lottery and bought the Deri. But this didn’t last long as they had too much fun on the wrong side of the bar!

Mark became closer to his mother when his parents’ marriage broke-up and they became quite a scamming duo. He is fond of his sister, and cites her as proof that Ricky gets his brains from his side of the family.

Mark only has one kidney after being beaten up in a dodgy pub in Swansea. He enjoys reminding everyone of his ‘weakness’, especially if it means getting out of hard work!

His world changed when Debbie turned up out of the blue, claiming he had a son. But it’s the best thing that’s ever happened to him and he thinks the world of Ricky.

Mark is close friends with Dani, and they’ve been involved in a fair few scams, including when they got married to try and win money in a magazine competition.

He enjoys the responsibility that comes with his job but can be a bit of a jobsworth at times!