Sheryl Hughes

Actores: Lisa Victoria

Merch sy'n mwynhau bywyd yw Sheryl. Yn fam sengl i Wil, mae hi nawr yn rhedeg ei siop trin gwallt ei hun. Mae ei theulu yn bwysig iawn iddi, ac mae hi wastad yn cadw cefn ei pherthnasau agosaf.

Mae Sheryl yn fenyw bywiog a thrawiadol sy'n aml yn tynnu llygad dynion y cwm. Cafodd berthynas gyda Darren, mab Meic ac Anita, a chafodd hi blentyn gydag ef, Wil. Roedd geni Wil yn gyflym a dramatig a doedd gan Sheryl ddim amser i gyrraedd yr ysbyty. Felly, ganwyd Wil yn y bar yn y Deri!

Dechreuodd Sheryl weld Garry Monk y tu ôl i gefn Darren, ac yn y diwedd fe adawodd hi ef i ddechrau perthynas â Garry. Ond, profodd honno i fod yn berthynas helbulus. Roedd Garry yn ei tharo ac yn y diwedd fe ddaeth Sheryl â’r berthynas i ben. Er hynny, mae’r ddau yn dal llygad ei gilydd nawr ac yn y man – ond ni all Sheryl fyth anghofio sut y gwnaeth ei thrin.

Gwnaeth Sheryl argraff hefyd ar Kevin, sef brawd Darren. Er mai perthynas bositif oedd hon yn y bôn, pan gafodd Kevin strôc, roedd pwysau ei wellhad yn ormod ar y ddau a daeth Kevin â’r berthynas i ben er lles Sheryl. Ond mae Kevin yn un arall na all anghofio amdani.

Mae Anita yn fam i Darren ac yn lysfam i Kevin. Mae hi yn gweld Sheryl fel menyw sydd wedi hudo’r bechgyn ar gyfeiliorn ac mae’r ddwy yn cweryla yn aml.

Roedd mam Sheryl, Julie, a’i chwaer, Rhiannon yn drigolion yng Nghwmderi am sbel. Bu Julie yn briod â Brandon ac fe ddaeth ef fel tad i Sheryl – hyd yn oed pan ddaeth y briodas i ben. Roedd ei farwolaeth yn ergyd iddi. Mae Julie a Rhiannon bellach yn byw yng Nghaerdydd, ac yn anffodus anghyson yw eu cysylltiad nhw â Sheryl.

Sheryl Hughes (English)

Sheryl is a single mother who tries her best to enjoy life to the full. Family is all important to her, as is her beauty salon.

Sheryl is a striking woman and often gets the male attention in the village. She had a relationship with Darren, Meic and Anita’s son, and had his son, Wil, who was born in dramatic fashion. There was no time for Sheryl to reach the hospital and she gave birth in the Deri Arms!

Behind Darren’s back, Sheryl began a relationship with Garry and left Darren for him. But it proved to be a dangerous union when Garry started being violent towards her. She finished things with him but they still catch each other’s eyes now and again.

Sheryl also had a lasting effect on Kevin, Darren’s brother. Although this was very much a positive relationship, when Kevin suffered a stroke, the pressure to carry on as normal took its toll and Kevin ended things. As a result, Anita sees Sheryl as a woman who’s cast her spell on the men in her family and they often argue.

Sheryl’s mother Julie, and sister Rhiannon, lived in Cwmderi for a while. Julie was married to Brandon and he became a father figure to Sheryl, even when the marriage ended. His death hit her hard and she still misses him.