Siôn White

Actor: Jeremi Cockram

Dyn y gymuned a chenedlaetholwr brwd yw Siôn. Fe wneith unrhyw beth dros ei fro ac mae ganddo ddaliadau moesol cryf. Mae’n dad i Macs, Iolo a Huw a bellach yn ŵr i Britt.

Cyrhaeddodd Siôn Gwmderi gyda’i deulu i gyd, gan gynnwys ei wraig, a mam ei blant, Gwen ac ymgartrefu yn Y Felin. Gwen oedd doctor y cwm am dipyn ond yn anffodus, cafodd ddiagnosis bod ganddi diwmor ar ei hymennydd a bu farw yn ystod llawdriniaeth. Yn naturiol, roedd marwolaeth ei wraig yn ergyd fawr i Siôn a’r teulu. Collodd Siôn reolaeth ar ei alar am gyfnod a chloi ei hun a’i blant yn y tŷ er mwyn cau’r byd mas.

Mae Siôn wedi trio ei orau i fod yn dad da i’w blant ond mae’n hunan feirniadol iawn o’i sgiliau fel rhiant. Mae’n beio ffaeleddau ei blant arno ef ei hun. Tymhestlog fuodd ei berthynas gyda Macs erioed – efallai mai galar Macs ar ôl colli ei fam oedd wrth wraidd hyn. Bu Macs yn fachgen gweddol annymunol am rai blynyddoedd ond yn ddiweddar, mae wedi callio a setlo gyda Sioned. Mae hyn wedi galluogi iddo gael perthynas well gyda’i dad a bellach, Britt. Bu Siôn yn gefn mawr i Macs pan roedd yn dioddef ar ôl yr ymosodiad gan Scott.

Mae perthynas Siôn gyda Iolo wedi bod tipyn gwell. Roedd ei berthynas gyda Huw i’w weld yn iawn nes i’r bachgen fwrw ei arddegau a phan aeth trwy amser caled pan gafodd ei gariad, Lois, fabi gyda’i ffrind gorau. Mae Huw bellach yn fachgen eithaf blin a digyfeiriad. Mae Huw wedi bod yn gas iawn i’w dad yn ddiweddar er mai lles ei fab yw blaenoriaeth Siôn bob amser. Mae Siôn yn awyddus i’w fab ddewis gyrfa a dechrau astudio.

Mae Siôn yn gweithio fel cyfieithydd llawrydd. Mae’n mwynhau barddoni ac ysgrifennu ac mae hyd yn oed wedi ysgrifennu nofel. Mae ‘n olygydd ar bapur bro Cwmderi, Cwm Ni ac yn gadeirydd y clwb rygbi.

Dydy Siôn ddim byd tebyg i deulu Britt. Heddychwr ydyw sydd yn erbyn pob math o drais. Mae e hefyd yn credu mewn cadw at reolau a thu fewn i ffiniau’r gyfraith. Anafwyd Britt yn ofnadwy yn y tân a laddodd Brandon, ac roedd hi mewn coma. Yn ystod y cyfnod hwn, darganfu Siôn gysur yng nghapel yr ysbyty ac ers hynny, mae e wedi bod yn myfyrio am grefydd ac athroniaeth ac wedi bod yn mynychu capel Bethania.

Siôn White (English)

A man of high moral standing and a nationalist to the core, Siôn will do anything for his community. He’s a father to Macs, Iolo and Huw and is married to Britt.

Siôn arrived in the village with his family and late wife, Gwen, who was the local doctor until she died of a brain tumour. Her death deeply affected Siôn, and in his grief he locked himself and his children in the house to keep the world out for a while.

Siôn has tried his best to be a good father but is often critical of himself. He’s always had a tempestuous relationship with Macs, who’s recently settled down  with Sioned, which means that Siôn and his son get on much better. Siôn was a pillar of strength to Macs when he was assaulted by Scott.

His relationship with Iolo has always been the strongest. Huw has been good, but is proving difficult for his father now that he’s a teenager. Siôn only wants the best for his sons and for them to take responsibility for themselves.

Siôn is a freelance translator by trade who also enjoys composing poetry and has even written a novel. He’s the editor of the local community paper and is the chairman of the rugby club.

Siôn and Britt are like chalk and cheese but they seem to work well together. When Britt was in a coma following the fire that killed Brandon, Siôn turned to God for guidance and has since become a member of Bethania, the local chapel.