Tudur Owen

Mae Tudur Owen yn cyflwyno'i rhaglen ar BBC Radio Cymru ar brynhawn Gwener a bore Sadwrn.

Holi Tudur Owen

Beth oedd y neges destun ddiweddaf i chi dderbyn?
Neges gan y mab - Dad tyd i nôl fi plîs.

Petai chi'n anweledig am y diwrnod, beth fyddai'r peth cynta' i chi wneud?
Mynd i gyngerdd Derek Akora (neu unrhyw un sy'n honni eu bod nhw'n gallu siarad efo'r meirw) a sibrwd pethe yn ei glust i weld o'n dychryn.

Beth sy'n gwneud i chi ymlacio?
Chware efo cychod ar y Fenai.

Pa atgof sy'n gwneud i chi gochi fwyaf?
Camgymryd un o actorion amlycaf Cymru am hen ffrind ysgol a methu deall pam doedd o'm yn cofio'r un pethe a fi.

Pa raglen deledu ydych chi'n ei fwynhau fwyaf ar hyn o bryd?
The Tudors ar y BBC a dwi wrth fy modd gwylio'r Simpsons efo'r plant.

Pa lyfr sydd wedi cael yr argraff fwyaf arnoch chi?
Fel arfer yr un diwethaf i mi ddarllen. Nes i fwynhau A Thousand Splendid Suns yn ddiweddar - Mae o'n gwneud i rywun edrych ar y Dwyrain Canol mewn ffordd wahanol.

Petai chi'n cael newid un peth am eich hun - beth fyddai hynny?
Faswn i'n licio bod yn fwy pendant efo fy mhenderfyniadau - dwi'n meddwl - ella ddim - o dwi'm yn gwybod!

Oes gennych chi lysenw?
Mae pobol Sir Fôn yn fy nabod fel Tudur Trefri - sef enw'r fferm lle cefais i fy magu.

Pe na fyddech chi'n ddigrifwr, beth fyddai eich swydd ddelfrydol?
Ceidwad y Goleudy.

Pwy sydd yn eich ysbrydoli chi?
Comediwyr stand up - mae pob stand up llwyddiannus wedi bod ar siwrne ddiddorol iawn er mwyn cyrraedd lle maen nhw.

Pa eitem yn eich cwpwrdd dillad sy'n codi'r cywilydd mwyaf arnoch chi?
Pâr o stiletos maint 11 - wedi cael nhw ar gyfer ffilm Beryl, Cheryl a Meryl a dwi ddim yn licio taflu nhw rhag ofn byddai angen nhw eto.

Beth yw eich lleoliad picnic delfrydol?
Uwchmynydd yn edrych draw at Ynys Enlli.

Petai chi'n ennill y loteri - beth fyddai'r peth cyntaf i chi wneud?
Prynu cwch hwylio fawr a gyrru'r plant ffwrdd i ysgol fonedd - na jôc, faswn i byth yn wastio fy mhres ar gwch mawr.

Pwy fydde chi'n hoffi gweld yn eich actio mewn ffilm am eich bywyd?
Mici Plwm.

Pa ffaith diddorol hoffech chi rannu gyda ni?
Nes i yrru rwdan i mewn i raglen That's Life oedd yn debyg i ran arbennig o'r corff dynol ac mi gafodd ei ddangos ar y teledu.