Garry Monk

Actor: Richard Lynch

Cadwch draw rhag y dyn yma. Mae Garry yn edrych ar ôl ei deulu a'i ffrindiau ond gwae unrhyw un sy’n elyn! Mae’n rhedeg ei fusnes gwerthu ceir ei hun a does dim ots ganddo dorri'r gyfraith os gall fod yn sicr na fydd yn cael ei ddal.

Wedi magwraeth dlawd a chyfnod mewn cartref plant yn Newcastle, roedd y tri ‘Monk’ wastad yn agos nes bu farw Brandon a niweidiwyd Britt yn ddifrifol yn y tân a’i lladdodd e ym mis Medi 2011.

Dros y blynyddoedd, mae Garry wedi bod mewn trwbl gyda’r heddlu sawl tro ac wedi hudo eraill i’w helpu gyda’i ddrwgweithredoedd fel Dani, Mark Jones a hyd yn oed ei deulu.

Darganfu yn 2011 mai hanner brawd ydyw i Brandon a Britt pan ddychwelodd y tri i Newcastle i ailymweld â’r gorffennol. Ar y trip, fe gysgodd Garry gyda Dani tu ôl i gefn Brandon - camgymeriad mae Dani wedi ei ddifaru byth ers hynny. Roedd Garry’n difaru hefyd i ryw raddau ond fe benderfynodd mai bai Dani oedd y cyfan ac er mwyn dial arni, fe gyfaddefodd y cwbl i Brandon. Ond yn anffodus, ar yr un noson, bu farw Brandon yn y tân. Cyn iddo farw, fe faddeuodd i Dani ond wnaeth Brandon ddim maddau i’w frawd.

Mae Garry wedi cael sawl perthynas yn y cwm; roedd gyda Sara flynyddoedd yn ôl, Ffion, a hyd yn oed DI Williams. Gyda Sheryl y cafodd ei berthynas hiraf ond fe aeth tymer Garry yn drech nag ef a bu’n ei tharo, felly daeth y berthynas i ben. Ond tybed oes mymryn o galon Garry yn dal i fod yn perthyn i Sheryl?

Mae Garry hefyd yn dad i fab Gwyneth, Gwern, canlyniad ffling byrhoedlog rhwng y ddau. Pan ddarganfu Garry bod gwraig Gwyneth, Yvonne, wedi ei phlannu yng Nghwmderi gan yr awdurdodau i gywain gwybodaeth amdano a’i gynllwynion ariannol amheus, aeth ati yn syth i ddial arni a’i fframio am lofruddiaeth ei frawd.

Garry Monk (English)

Keep away from this man. Garry looks after himself and those closest to him, but anyone else should beware. He owns a business selling cars but doesn’t mind working outside the law if he’s sure he won’t get caught.

 He had a poor upbringing in a children's home in Newcastle which made the three ‘Monks’ close until Brandon died in a fire which also seriously injured Britt.

Over the years, Garry has been in trouble with the police and has used others to do his dirty work for him, including Dani, Mark and even his family.

He discovered that he was half-brother to Brandon and Britt when they returned to Newcastle in 2011. He slept with Dani on that trip and although he regrets this, he blames her for everything and to get back at her, he confessed everything to his brother. That was the last thing he ever said to Brandon as he died later that night, unable to forgive Garry.

Garry has had many women over the years, including Sara, Ffion, and more recently, DI Williams. He thought Sheryl was ‘the one’, but his temper got the better of him and he hit her.

Garry has a son with Gwyneth, Gwern, which was the result of a short-lived fling between them. When Garry discovered that Yvonne was planted in Cwmderi to gather evidence about him, he vowed to take revenge and frame her for his brother's murder.