Sioned Rees

Actores: Emily Tucker

Mae Sioned yn nodweddiadol o ferch sy'n mwynhau gwario a chael hwyl. Ond mae 'na ochr fwy sinistr i'w chymeriad, sy'n deillio o'i hangen am gariad a sylw.

Mae awydd Sioned i gael ei ffordd ei hun wedi bod yn broblem erioed. Gadawodd Sioned y cwm pan gafodd ei mam, Eileen, affêr gyda Jon Markham a symudodd y ddwy i Aberystwyth i fyw.

Pan gyrhaeddodd ei harddegau, dechreuodd fod yn broblem i’w mam, gan fynd trwy gyfnod o fod yn Goth a thrïo chwarae un rhiant yn erbyn y llall. Ar ôl marwolaeth Jon Markham, dychwelodd Sioned a’i mam i Gwmderi ac i fferm Penrhewl. Hyd heddiw mae Sioned yn ddig gydag Eileen am ei symud hi o Gwmderi ac oddi wrth ei thad a phriodi Jon Markham.

Mae perthynas Sioned a’i mam yn un cythryblus dros ben. Roedd perthynas Sioned gyda’i thad yn well ac roedd e’n fwy parod i faddau iddi am ei ffaeleddau. Fodd bynnag, pan ddarganfu Denzil bod Sioned wedi bod yn cam-drin Anti Marian, penderfynodd beidio maddau iddi. Aeth Denzil i’w fedd heb faddau i’w ferch ac mi fydd yn rhaid iddi hi ddygymod gyda’r ffaith honno am weddill ei hoes.

Er yn dal yn ifanc, mae Sioned wedi bod yn ferch brysur ac ar adegau, yn annymunol dros ben. Bu’n bwlio Lois yn yr ysgol a phan roedd hi yn y carchar, daeth yn dipyn o fadam ac yn deyrn ar y carcharorion eraill. Wedyn, Ricky oedd nesaf i ddioddef, wedyn ei mam ac yna Anti Marian.

Aeth Sioned i’r carchar wedi iddi yfed a gyrru a chael damwain gyda bws mini. Yn fuan wedi hynny, cafodd Kevin, a oedd ar y bws pan ddigwyddodd y ddamwain, strôc ddifrifol. Doedd dim modd profi mai’r ddamwain oedd yn gyfrifol am y strôc ond roedd Kevin yn beio Sioned i ddechrau. Aeth mor bell â llosgi ei char newydd hi ond fe wnaeth faddau iddi yn y diwedd.

Bu Sioned yn canlyn gyda Scott cyn iddi ddechrau gweld Macs ac roedd yn mwynhau gwneud Scott yn eiddigeddus. Roedd canlyniadau erchyll i hynny i Macs.

Cafodd Sioned dros £100,000 ar ei phen-blwydd yn ddeunaw gan Anti Marian. Gwariodd yr arian yn reit sydyn. Roedd yn edrych fel pe bai wedi troi dalen lân a’i bod yn bwriadu helpu ei theulu pan brynodd y siop gan ei thad pan oedd e mewn trybini ariannol. Ond daeth ei gwir natur i’r amlwg, ac roedd yn trin ei thad fel aelod o staff di-nod. Mae Sioned wastad yn llwyddo i dynnu trwbl i‘w phen.

Sioned Rees (English)

Sioned is typical of a girl who enjoys spending money and having fun. But there is a more sinister side to her that stems from her need for love and attention.

She has always tried to get her own way, regardless of who she hurts. Sioned was forced to leave Cwmderi when she was young as a result of her parents’ break-up and moved to Aberystwyth with her mother, Eileen.

She went off the rails during her teenage years and caused Eileen many a headache. This resulted in Eileen deciding to move them back to Cwmderi, where Denzil could help keep tabs on her.

Sioned has never forgiven Eileen for taking her away from her father and has been obstinate and harsh with her over the years. She was always closest to her father, Denzil, but when he discovered that she had taken advantage of Anti Marian to gain Power of Attorney over her he washed his hands of her. Denzil went to his grave without forgiving his daughter and Sioned has found this extremely difficult to cope with, but it’s something she has to live with for the rest of her life.

Despite her youth, Sioned has been busy and an extremely nasty piece of work at times. She bullied Lois while still at school and when she was jailed for drink driving and causing a car accident, which may have led to Kevin’s stroke, she became even more bullish.

She was brought back down to earth by Kevin, who couldn’t stand to see her enjoy life after causing him such heartache and loss. He burned her new car and locked her in the shop overnight to make her realise the error of her ways.

Sioned was in a relationship with Scott for a while, before she started seeing Macs, thus rubbing Scott’s nose in it. The results were catastrophic for Macs.

Sioned received £100,000 from Anti Marian on her eighteenth birthday. She quickly spent it and it looked like she was going to turn a new leaf when she bought the family business from her father. But her true colours soon became apparent when she treated Denzil like dirt.

She’s a girl that seems to covet trouble.