Ffion Llywelyn

Actores: Bethan Ellis Owen

Mae Ffion wedi bod trwy’r felin yn ystod ei hamser yng Nghwmderi ac yn anffodus, mae hi wedi troi at gymar dinistriol dros ben am gysur.

Yn 2004, cyrhaeddodd Ffion Cwmderi gyda’i gŵr Owen, sef gweinidog newydd capel Bethania. Roedd y ddau yn dyheu am gael plentyn ond er i Ffion feichiogi sawl tro, doedd hi ddim yn gallu cario babi yn hwy na deuddeg wythnos. Oherwydd hyn, cytunodd Britt i fod yn fam ‘surrogate’ iddynt ond cafodd Ffion siom arall wedi genedigaeth Aaron pan ddatgelodd Britt, gan mai hi oedd ei fam biolegol felly roedd am gadw’r babi. Fe aeth pethau o ddrwg i waeth i Ffion pan ddarganfu bod Owen wedi bod yn cadw cyfrinach dywyll iawn oddi wrthi. Cyflawnodd Owen hunanladdiad pan daeth yn amlwg ei fod yn euog o sawl llofruddiaeth.

Tra roedd hi gydag Owen, bu Ffion yn cael perthynas gydag Hywel Llywelyn. Wedi marwolaeth Owen tyfodd eu perthynas a phriododd hi â Hywel yn 2007. Yn ddiarwybod i Ffion, cyn eu priodas, roedd Hywel wedi bod yn cael perthynas gyda’i chyfnither hi, Nesta. Daeth hyn yn amlwg ar ddiwrnod ei phriodas a rhwbiwyd halen i’r briw pan ddatgelodd Nesta mai Hywel oedd tad y babi roedd hi yn ei gario.

Er gwaethaf hyn, ceisiodd Ffion faddau i Hywel a daeth babi Nesta, Lleucu, i fyw atyn nhw oherwydd bod Nesta yn dioddef o iselder ar ôl yr enedigaeth. Ond doedd maddau ddim yn hawdd a dechreuodd Ffion weld Cai tu ôl i gefn Hywel. Pan ddatgelwyd y berthynas hon, chwalodd y briodas. Gorffennodd Ffion gyda Cai er mwyn ceisio cael maddeuant gan Hywel ond ni lwyddodd.

Yn y pen draw, penderfynodd Ffion mai’r berthynas bwysicaf iddi hi ei hadfer oedd honno gyda Nesta ond pan aeth hi i’r gogledd i roi syrpreis i’w chyfnither, darganfu fod Cai, sef gwir dad babi Nesta, bellach yn byw ac yn cael perthynas gyda hi.

Ar ôl perthynas drychinebus arall gyda Garry Monk, daeth holl hanes digalon Ffion yn fwrn arni ac fe fwrodd y botel yn galed. Mae brwydr Ffion gydag alcoholiaeth wedi bod yn elfen anhepgor o’i bywyd byth ers hynny. Ond efallai bod darganfod ei bod yn feichiog am newid popeth iddi.

Ffion Llywelyn (English)

Ffion has been through the mill in her time in Cwmderi and has turned to alcohol to get her through the worst times.

In 2004, Ffion arrived in Cwmderi with her husband, Owen, who was the new minister at Bethania Chapel. They both longed for a child but despite getting pregnant many times, she could never carry a baby beyond 12 weeks. Britt agreed to be a surrogate mother for her, but when Britt decided to keep the baby, Aaron, Ffion was devastated.

Things went from bad to worse when she found out Owen was keeping a sordid secret from her and eventually, he committed suicide when it became obvious he was a murderer.

Whilst Ffion was married, she was having an affair with Hywel Llywelyn, and when she became a widow, they married in 2007. But little did Ffion know that Hywel had been having a relationship with her cousin, Nesta, and it all came out on their wedding day. What made things worse was that Nesta claimed the child she was carrying was Hywel’s.

Despite all of this, Ffion forgave Hywel and Lleucu, the baby, came to live with them. Even though they were happy for a while, Ffion soon became bored and started an affair with Cai. When the marriage ended, Ffion finished with Cai to try and salvage her relationship with Hywel, but ended up all alone. She eventually found out that Lleucu was in fact Cai’s daughter and that he had moved to be with them in north Wales.

Following another disastrous relationship with Garry Monk, Ffion couldn’t cope and she started drinking heavily. Ffion struggles to battle with alcoholism, but discovering that she is pregnant might be what turns it all around for her.