Kirsteen NicDhòmhnaill

‘S ann do dh’Inbhir Nis a bhuineas Kirsteen NicDhòmhnaill, ged a tha dlùth cheangal aice ri sgìre Loch Abair agus Baile Eilidh.

'S e preseantair aimsir a th’ innte do BhBC ALBA agus BBC Scotland agus bidh i a’ lìbhrigeadh na naidheachdan air BBC Radio nan Gàidheal. ‘S e seinneadair a th’ innte cuideachd, mar sin tha i a’ dèanamh fiughair ri bhith a’ preseantadh Cèilidh na Bliadhna Ùire, le cothroman am pailteas a bhith an-sàs ann an deagh chraic, ceòl agus òrain, airson fàilte a chur air 2013!

Tha i gu mòr an dòchas ann an 2013 gum bi an aimsir aice ceart... ‘s gu faigh i beagan ‘slack’ bho dhaoine mun chuspair sin!

Kirsteen MacDonald

Kirsteen Macdonald is from Inverness, although she has close ties with Lochaber and Helensburgh. She is a weather presenter on BBC ALBA and BBC Scotland and presents the news on BBC Radio nan Gàidheal. She is also a singer and is looking forward to presenting Cèilidh na Bliadhna Ùire, with plenty of opportunities for good craic, music and song to welcome 2013!

She hopes that she will get the forecast right in 2013… and that she gets a bit of slack for when she doesn’t!