Ed Charles

Ed sydd yn rhedeg tafarn y Deri gyda’i gariad Angela. Mae’n ddyn direidus sy’n mwynhau dal llygaid y merched tra’n rhedeg y bar. Ymddengys Ed yn ddyn hyderus ond nid yw wastad yn gwneud y penderfyniadau mwyaf doeth oherwydd mae’n mwynhau byw bywyd hawdd.

Mae Ed yn byw gyda Angela. Buont yn gariadon yn eu harddegau ond ers hynny bu Angela’n briod gyda Jim Probert a daeth y ddau yn ôl at ei gilydd ychydig fisoedd cyn iddynt brynu’r Deri gyda’i gilydd.

Bellach maent yn byw yno gyda Courtney, merch Angela, a Gemma, sef nith Ed. Ed fagodd Gemma trwy’r rhan fwyaf o’i phlentyndod oherwydd bu Andrew, brawd Ed a tad Gemma yn y carchar. Ei drosedd oedd lladd ei wraig a mam Gemma, Nicola, a oedd yn alcoholig. Cafodd Ed arian gan Andrew i’w helpu i brynu’r Deri.

Ar ôl i Andrew gael ei ryddhau o’r carchar, daeth i fyw i’r Deri er mwyn dod i arfer â bywyd dyn rhydd ac i weithio ar ei berthynas gyda Gemma. Ond profodd hyn yn rhy anodd iddo a byrhoedlog fu’r ymweliad cyn iddo adael am ei fod dan bwysau gan Angela.

Er bod Ed ac Angela yn gariadon pan roedden nhw yn ifanc, cafwyd awgrym bod rhywbeth wedi digwydd rhwng Angela ac Andrew yn ystod y cyfnod hwnnw. Does gan Ed ddim syniad am hyn. Yn wir, mae Ed yn meddwl y byd o Angela ac mae e ar ben ei ddigon bod y ddau wedi cael ail gyfle i roi tro ar eu perthynas. Mae Ed yn agos i’w frawd ac roedd yn barod iawn iddo aros gyda nhw yn y Deri am ba bynnag hyd oedd Andrew eisiau.

Ar ôl ei magu am ddeng mlynedd, mae Ed bellach fel tad i Gemma ac mae perthynas gref ganddynt. Er hynny, mae Gemma yn ferch yn ei harddegau ac yn gallu tynnu’n groes. Doedd Ed ddim yn hoff iawn o Lee, cariad Gemma ac yn poeni ei fod yn ei harwain ar gyfeiliorn.

Mae Ed yn dod ymlaen yn dda gyda Courtney ond ni ellir dweud yr un peth am ei berthynas gyda Jim Probert, tad Courtney. Mae Jim yn dod i’r Deri yn aml i gasglu ei ferch ac yn ymffrostio am ei hawliau fel rhiant.

Dydy Ed ddim yn hoff o wrthdaro ac yn ei osgoi ar bob cyfle.

Ed Charles (English)

Ed Charles runs the Deri with his partner Angela. He’s a mischievous fellow who enjoys catching the eyes of the ladies whilst behind the bar. Ed appears to be a confident man but he doesn’t always make the right decisions, because he wants an easy life!

Ed and Angela were childhood sweethearts who have only recently come back together, and they live together at the Deri, along with Courtney, Angela’s daughter, and his niece, Gemma. He’s more like a father to Gemma. He’s looked after her for ten years, while his brother Andrew, Gemma’s dad, was in prison for killing her mother, who was an alcoholic.

Ed has no idea that there is some history between Angela and Andrew and we’re yet to discover exactly what that history could be. He enjoys a strong relationship with Gemma and is close to Courtney. He’s not so keen on Jim Probert, Angela’s ex-husband, who often comes to the Deri to rub him up the wrong way!

Ed hates confrontation and avoids it at most opportunities.