Màiri, Bubbles, Goldie, Treasure agus Rosie.

Tha Màiri à Baile Ailean ann an Leòdhas ag innse mu na peataichean aice - rabaid air a bheil Rosie agus eisg air a bheil Bubbles, Goldie agus Treasure.