Darren Linc

Tha Darren Linc air a bhith na fhear-naidheachd air Eòrpa fad seachd bliadhna, an dèidh dha tòiseachadh na fhear-rannsachaidh air a’ phrògraim ann an 2006.

À Baile Locha ann an Uibhist a Tuath, bho thùs, bidh Darren tric ag aithris air poileataigs air Radio nan Gàidheal agus BBC ALBA.

Seo mo sheachdamh bliadhna ag aithris air a’ phrògram, is tha e fhathast a’ còrdadh rium mar a tha mi ‘n dòchas a tha e còrdadh ribh pèin.
Darren Linc

Air Eòrpa, Tha Darren air aithris air ioma chuspair bhon staing eaconamach sa Ghrèig gu dìleab Franco sa Spàinn, ach tha e pailt cho tarraingeach dhà-san aithris às a’ Ghàidhealtachd is na h-Eileanan an Iar.

Bidh Darren cuideachd ag aithris air seirbheis naidheachd a’ BhBC is air BBC ALBA, a’ craoladh à Glaschu, a bharrachd air Eilean Uibhist a Rùin!

Darren Laing (English)

Darren Laing has been a reporter on Eòrpa for seven years, after starting as a researcher on the programme in 2006.

Originally from Baile Locha in North Uist. Darren often reports on politics on Radio nan Gàidheal and BBC ALBA.

On Eòrpa, Darren has reported on various subjects, from the economic crisis in Greece to Franco’s legacy in Spain, but it is just as important to him to report from the Highlands and Islands.

Darren says “This is my seventh year reporting for Eòrpa, and I still enjoy it as much as I hope you enjoy the programme.”

Darren also reports on the news for the BBC and BBC ALBA, broadcasting from Glasgow, in addition to his beloved Uist!