Coinneach MacÌomhair, 05/03/2014 Dealbhan

Dealbhan bho seann sgoil a' Chnuic, an Rubha, Leòdhas