Prògram 17 - Sìos is Suas / Episode 17 - Gabriel’s Ups and Downs

Dràma le dealbhan meanmnach airson clann aois 9 gu 13, a’ coimhead air cuspairean co-cheangailte ri inbhidheachd. Tha Gabriel draghail mu chorp nuair a tha pàrtaidh èideadh Sàr Ghaisgich gu bhith san sgoil.

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh mar thoiseach-tòiseachaidh air còmhradh a bhrosnachadh mu na h-atharraichean corporra a tha tighinn an cois inbhidheachd. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

Animated drama for 9 to 13 year olds exploring issues surrounding puberty. Gabriel is worried about his body when the school holds a Superhero costume party.

This episode can be used to generate general discussion on physical development during puberty, and is designed to be accessible to as broad a group as possible.
Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Release date:

Duration:

13 minutes

This clip is from