Prògram 19 - Caraid Cunnartach / Episode 19 - Too Cool for School

Tha modhan agus aodach Gabriel air atharrachadh bho fhuair e caraid ùr, gille air a bheil Teo. Tha Tònaidh a’ faireachdainn a-mach à cùisean, ach tha uallach air nuair a gheibh e a-mach gu bheil Teo air a bhith a’ goid à bùithtean.

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh le pàrantan no le tidsearan airson còmhradh a thòiseachadh mun bhuaidh a dh’fhaodas a bhith aig comhaoisean air daoine òga, agus rannsachadh a dhèanamh a thaobh modhan iomchaidh agus modhan mì-iomchaidh. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

Gabriel has changed since he made friends with a boy called Teo. Tony feels left out, but is concerned when he finds out that Teo has been shoplifting.

This episode can be used to generate general discussion about peer pressure and to explore positive and negative behaviours. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Release date:

Duration:

13 minutes

This clip is from