Prògram 5 - Feum air Brà / Episode 5 - Mission Brassiere

Tha Lara a’ faireachdainn mì-chofhurtail nuair a tha i a’ ruith ann an rèis san sgoil. Tha Akira a’ tuigsinn gu bheil an t-àm aig Lara brà ùr fhaighinn, rud a bha Lara air a bhith a’ cur dheth. Tha a’ chlann-nighean a’ dol dhan bhùth airson faighinn a-mach dè seòrsa brà a fhreagradh air Lara.

Gabhaidh am prògram seo a chleachdadh airson còmhradh a thòiseachadh mu atharraichidhean a thig air bodhaig ri linn inbhidheachd. Tha notaichean tidseir rim faighinn aig bbc.co.uk/ceisteanlara.

Lara feels uncomfortable during the school relay race and Akira realises that it's time that Lara got a new bra, something she had been putting off. The girls go on a shopping trip to discover what the options are.

This episode can be used by parents or by teachers as a starting point to introduce discussion about general physical development during puberty. Further information is available at bbc.co.uk/ceisteanlara.

Release date:

Duration:

13 minutes

This clip is from