Mòd Ionadail Uibhist

Bha Janice Ann an làthair Mòd Ionadail Uibhist. An seo, the i a’ bruidhinn ri Coinneach à Sgoil Phaibil, 's Jordan agus Kayla à Sgoil Eirisgeigh.

Cuideachd, cluinnear Ruairidh à Sgoil Dhalabroig a' seinn “Bheir Mi O”. Còmhlan ciùil Phaibil a’ cluich “Nuair Bha mi na mo Mhaighdean”, Clàire Francis à Barraigh a' seinn “Oran na Cloiche” agus Còisir Sgoil Phaibil a' seinn “Tha Fèist air Falbh”.

Release date:

Duration:

8 minutes

This clip is from