Turas a dh' Ontario, Annette NicIllÌosa aig Easan Dealbhan

Cuairt gu Easan Niagara còmhla ri Annette NicIllÌosa agus Catrìona Mhoireach.