Smog

Niall Iain, Bill Innes agus Calum Rois a’ cuimhneachadh air “smogs” as na bailtean mòra.

This clip is from