Smuain na Maidne - Diardaoin

Cluinnidh sinn na smuaintean aig Marion NicAmhlaigh a tha fuireach ann an Glaschu.

This clip is from