Coinneach MacÌomhair, 18/10/2012 Coinneach aig a' Mhòd

Bha Coinneach an làthair aig farpais dràma aig Mòd 2012.