Listen
Playing: Simon Boccanegra Act 1 by Giuseppe Verdi
BBC Radio 3