iPlayer Radio What's New?
Image for An Canairneach

An Canairneach

Duration: 04:03

Dòmhnall Iain Macleòid ag innse mun cheangal a bh' eadar an iris Gairm agus iris a bha sgoilearan Àrd-Sgoil Phort Rìgh a' cur a-mach air an robh An Canairneach.

Tha Mairead Nic a' Phì cuideachd ag innse gur h-iad Dòmhnall Macleòid à Ìle agus Anna NicIllÌosa à Glaschu agus an t-Eilean Sgitheanach a fhuair na buinn òir aig Mòd Baile Bhòid ann an 1952 agus cluinnidh sibh criomag de sheinn Anna.

Available since: Thu 13 Sep 2012

This clip is from

Bliadhna na Gàidhlig Episode 5

Eachdraidh a' Chomuinn Ghàidhealach eadar 1936 agus 1950. Còmhla ri Mairead Nic a' Phì.

First broadcast: 17 Sep 2012

Image for Episode 5 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss