An Canairneach

Dòmhnall Iain Macleòid ag innse mun cheangal a bh' eadar an iris Gairm agus iris a bha sgoilearan Àrd-Sgoil Phort Rìgh a' cur a-mach air an robh An Canairneach.

Tha Mairead Nic a' Phì cuideachd ag innse gur h-iad Dòmhnall Macleòid à Ìle agus Anna NicIllÌosa à Glaschu agus an t-Eilean Sgitheanach a fhuair na buinn òir aig Mòd Baile Bhòid ann an 1952 agus cluinnidh sibh criomag de sheinn Anna.

Release date:

Duration:

5 minutes

This clip is from