iPlayer Radio What's New?
Image for Seonag Nicleòid

Seonag Nicleòid

Duration: 03:02

Tha Seonag Nicleòid a' cuimhneachadh air Dòmhnall Mac a' Phearsain, Dòmhnall nan Cleas, à Barraigh a bh' air fhasdadh ann an 1939 airson a bhith dèanamh chleasan agus spòrs aig Comunn na h-Òigridh agus mar a dh' ionnsaich i tòrr òrain bhuaithe.

Tha e fhèin agus a bhean Mairead a' seinn Creagan a' Chiùil.

Available since: Thu 13 Sep 2012

This clip is from

Bliadhna na Gàidhlig Episode 4

Eachdraidh a' Chomuinn Ghàidhealach eadar 1936 agus 1950. Còmhla ri Mairead Nic a' Phì.

First broadcast: 10 Sep 2012

Image for Episode 4 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss