Seonag Nicleòid

Tha Seonag Nicleòid a' cuimhneachadh air Dòmhnall Mac a' Phearsain, Dòmhnall nan Cleas, à Barraigh a bh' air fhasdadh ann an 1939 airson a bhith dèanamh chleasan agus spòrs aig Comunn na h-Òigridh agus mar a dh' ionnsaich i tòrr òrain bhuaithe.

Tha e fhèin agus a bhean Mairead a' seinn Creagan a' Chiùil.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from