iPlayer Radio What's New?
Image for Donnchadh 'Major' Moireasdan

Donnchadh 'Major' Moireasdan

Duration: 03:40

Tha Donnchadh 'Major' Moireasdan ag innse mar a fhuair e bursaraidh bhon Chomunn Gàidhealach ann an 1932 airson a chuid chiùil a thoirt air adhart.

Tha e cuideachd ag innse mar a bha Màthair na Banrigh an làthair aig consairt aig a robh e a' cluich air a' phiàno ann an Londonderry House ann an Lunnainn agus mar a chòrd Mòrag Bheag Nighean Mhurchaidh an t-Saoir rithe.

Tha Mairead Nic a' Phì cuideachd ag aithris mu dheasbad mun Ghàidhlig a bh' ann an Taigh nan Cumanatan ann an 1932.

Available since: Thu 13 Sep 2012

This clip is from

Bliadhna na Gàidhlig Episode 3

Eachdraidh a' Chomuinn Ghàidhealaich eadar 1929 agus 1936. Còmhla ri Mairead Nic a' Phì.

First broadcast: 03 Sep 2012

Image for Episode 3 Not currently available

BBC © 2014 The BBC is not responsible for the content of external sites. Read more.

This page is best viewed in an up-to-date web browser with style sheets (CSS) enabled. While you will be able to view the content of this page in your current browser, you will not be able to get the full visual experience. Please consider upgrading your browser software or enabling style sheets (CSS) if you are able to do so.

Added. Check out your playlist Dismiss