Coinneach MacÌomhair, 12/09/2012 Obar Neithich

Aig Tùr Obar Neithich còmhla ris an Urr Aonghas Mac a' Ghobhainn.