Sorry, this clip is not currently available

Radio Reunited

Tha ceithir fichead bliadhna sa deich bhon a chaidh a chiad phrògram BBC air an aidhear agus gus a chomharrachadh, thèid trì mionaidean de ghuthan dhaoine le teachdaireachd bhon a h-uile ceàrnaidh dhen dùthaich a chraoladh air a h-uile seanail rèidio aig a' BhBC aig an aon àm. Tachraidh seo Diciadain an ceathramh là deug den t-Samhainn.

Duration:

5 minutes

This clip is from

Featured in...