Giota Níos Mó (14)

Have a look at some of the key phrases in Episode 14 and try them out in your own time.

críochnaigh - finish
críochnaigh an crosfhocal sin. - finish that crossword.
ceannaigh - buy
ceannaigh an nuachtán. - buy the newspaper.
cóirigh – arrange or dress
cóirigh an leaba - make the bed.
ceartaigh - correct
ceartaithe – corrected
sínigh - sign
sínithe - signed
roghnaigh - choose
roghnaithe - chosen
deisigh - repair or fix
deisithe - repaired

Fuair tú scairt ghutháin; tá do ghuthán póca deisithe. - You got a phone call; your mobile phone is fixed.
Roghnaigh an dath is fearr leat. - Choose the colour you prefer.
Tá sé roghnaithe agam; gorm. - I have chosen it; blue.
Sínigh an nóta scoile sin, le do thoil, a chroí. - Sign that school note, please, love.
Tá sé sínithe agam. - I have it signed.
Ceartaigh an obair bhaile sin le do thoil. - Correct that homework please.
Tá an obair bhaile sin ceartaithe agam. - I have that homework corrected.

faoiseamh - relief
seal beag gairid - a short little while
i measc mo dhaoine - among my people
ar oileán mara - on a sea island
ag siúl cois cladaigh - walking by the shore
maidin is tráthnóna - morning and evening
ó Luan go Satharn - from Monday to Saturday
thiar ag baile - back at home, in the west
ó chrá croí - from heart ache
ó bhuairt aigne - from anxiety and work
ó uaigneas duairc - from dark loneliness
ó chaint ghontach - from hurtful talk

An bhfuil an leabhar sin léite agat? - Have you read that book?
Tá an leabhar sin léite aige. - He has read that book.
Tá an leabhar sin léite aici. - She has read that book.
Tá an leabhar sin léite againn - We have read that book.
Tá an leabhar sin léite agaibh - You (pl) have read that book.
Tá an leabhar sin léite acu - They have read that book.

Och och mo mhadadh beag - Aw, my wee dog
tá piachán i mo sceadamán - I am hoarse
ag scairtigh ar mo mhadadh beag. – calling my wee dog.

Luím ar mo leabaidh - I lie in my bed
‘gus ní chodlaím aon néal go maidin – and I don’t sleep a wink
ach ag meabhrú ar mo mhadadh beag – thinking of my wee dog
a d’imigh uaim sa scarthanaigh. – who left me at daybreak.

Release date:

Duration:

14 minutes

This clip is from