Mìle airson Sport Relief

Gilleasbuig MacDhòmhnaill, Calum Dòmhnallach agus Derek 'Pluto' Moireach a' feuchainn air mìle a' ruith airson Sport Relief.

This clip is from