Glee

Glee - ainmeil airson a bhith dèanamh 'cover versions' de dh' òrain, innsidh Diane dhuinn mu feadhainn dhiù sin.

This clip is from