Ag ullachadh airson a' gheamhraidh

Cathy a' bruidhinn ri Cailean MacGillEathain mu na 's urrainn dhuinn a dhèanamh airson ar càraichean ullachadh airson a' gheamhraidh.

This clip is from