Dealbh-chluich Gàidhlig - Pàirt 2

Tha seo mar phàirt de phròiseact a rinn Fèisean nan Gàidheal. Thèid sreath dhealbhan-cluiche ùra Gàidhlig a chaidh an clàradh le buidhnean de sgoilearan à Earra-Ghàidheal, Siorrachd Rois agus Siorrachd Inbhir Nis a chraoladh thairis air na seachdainnean a tha romhainn.

Release date:

Duration:

7 minutes

This clip is from