Deànamh biadh le stuth a gheibhear taobh a-staigh 50 mìle.

Dh' fheuch Dolina NicGill-Fhinnein air biadh trì chùrsaichean a' dheànamh a' cleachdad a-mhàin biadh a bha i air faighinn taobh a-staigh 50 mìle. Ciamar a chaidh dhi?

Release date:

Duration:

11 minutes

This clip is from