Cuirm @ Celtic: Taigh Ciùil - The Campbells

Bho Fhèis Celtic Connections 2011 - Na Caimbeulaich - teaghlach a tha ainmeil a measg sheinneadairean seann nòs na h-Alba.

Release date:

Duration:

38 seconds

This clip is from