Am Falbh Thu Leam a Rìbhinn Òg air a sheinn le Fir Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu

"Am Falbh Thu Leam a Rìbhinn Òg" air a sheinn le Fir Còisir Ghàidhlig Ìleach Ghlaschu, bhon phrògram Tìr nan Òran. B' i Kirsteen NicDhòmhnall a bha a' lìbhrigeadh a' phrògraim seo, agus chaidh a chraoladh ann an 2010 mar phàirt de Bhliadhna nan Òran.

Release date:

Duration:

2 minutes

This clip is from