Puirt-à-beul air a sheinn le Bodega

"Puirt-à-beul" air a sheinn le Bodega, bhon phrògram Blas. B' i Kirsteen NicDhòmhnall a bha a' lìbhrigeadh a' phrògraim seo, agus chaidh a chraoladh ann an 2010.

Release date:

Duration:

4 minutes

This clip is from